• Regulamin ICIM

    • REGULAMIN
     KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH
     W INTERNETOWYM CENRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

      

     1.      Komputer w ICIM przeznaczony jest dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Toszku

     2.      Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.

     3.      Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji, instalowania komunikatorów internetowych, wysyłania wiadomości tekstowych sms.

     4.      Nie można korzystać ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych.

     5.       Z gier internetowym można korzystać tylko za zgodą nauczyciel bibliotekarza i to wyłącznie z gier o charakterze edukacyjnym, nie zawierających elementów przemocy.

     6.      Indywidualne korzystanie z komputera odbywa się za zgodą nauczyciela bibliotekarza, w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych.

     7.      Uczeń może jednorazowo korzystać ze stanowiska jedną godzinę lekcyjną. W przypadku konieczności wydłużenia czasu pracy należy uzgodnić ten fakt z nauczycielem bibliotekarzem odpowiednio wcześniej.

     8.      Każdy korzystający ze stanowiska ponosi odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt.

     9.      Zabrania się wszelkich form zachowań, które mogą prowadzić do uszkodzenia sprzętu i nieprawidłowego działania oprogramowania.

     10.  Nie wolno zachowywać się w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom lub nauczycielowi bibliotekarzowi.

     11.  Przy komputerze mogą pracować najwyżej dwie osoby (druga osoba za zgodą nauczyciela bibliotekarza).

     12.  Podczas pracy na stanowisku komputerowym nie wolno spożywać jedzenia i picia, nie może się też ono znajdować w bezpośredniej bliskości komputera.

     13.  Na stanowisku nie wolno korzystać z żadnych elektronicznych nośników informacji przynoszonych z zewnątrz.

     14.  Użytkownik chcąc korzystać z dyskietki lub pendrive'a, ma obowiązek sprawdzenia nośnika programem antywirusowym. Dyskietki lub pendrive'a można używać tylko w celu skopiowania wyszukanych danych lub zapisu tylko i wyłącznie własnych plików.

     15.  Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oraz zapisywania dokumentów na dysku twardym poza wyznaczonymi folderami i za zgodą nauczyciela bibliotekarza. Pliki starsze niż pół roku będą automatycznie usuwane.

     16.  Użytkownik może wydrukować wyszukane i przygotowane materiały tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza, jednorazowo nie więcej niż 3 strony A4. Drukować można tylko materiały potrzebne na zajęcia, nie wolno drukować zdjęć i innej grafiki o dużych rozmiarach.

     17.  Każdy uczeń po zakończeniu pracy przy komputerze wpisuje się do zeszytu korzystania z ICIM oraz zgłasza ten fakt nauczycielowi bibliotekarzowi.

     18.  Każdą niesprawność komputera należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.

     19.  Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest zobowiązany do pozostawienia po sobie porządku (zamyka używane programy, zasuwa krzesło, zabiera notatki).

     20.  Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary, np. zakaz korzystania z komputera na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.