• Historia Szkoły


    •  

     Niech Państwa nie zdziwi styl i forma w jakiej zaprezentowana jest historia naszej szkoły. Założeniem przy jej pisaniu, było nie tylko przekazanie faktów, ale także oddanie ducha tych czasów w których powstawała, dlatego niektóre zdania zaczerpnięte są wprost z prowadzonej do dziś kroniki szkolnej.     1961

     Na jednym z posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej w Toszku... wywiązała się żywa dyskusja. Szkoła nie pomieści ilości dzieci, która po wprowadzeniu klasy 8-mej przekroczy liczbę 900. Budujemy nową szkołę.

     1962

     Zlokalizowano miejsce budowy. Nowa szkoła stanie przy ulicy Wilkowickiej.

     1963

     KWIECIEŃ - plany szkoły zatwierdzono. Będzie to szkoła 7 izbowa posiadająca pracownię fizyczną, piękną salę gimnastyczną, świetlicę. Sprawy zaopatrzenia szkoły w sprzęt i pomoce naukowe powierzono ob. Kunyszowi Mieczysławowi.

     MAJ - budowy nowej szkoły podjęło się Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Gliwicach. Na plac budowy przywieziono pierwsze materiały.

     GRUDZIEŃ - budynek wykończono w stanie surowym. Jeszcze tylko nałożyć płytę dachu.

     Pomoce naukowe zakupiono. Dużą pomoc przy zwożeniu okazali: Tartak Przemysłu Leśnego w Toszku, Zakład Mleczarski i Rozlewnia Piwa. Kierowcy: Hippe , Gajda i Duda za zgodą swych przełożonych, chętnie jeździli poza swoimi godzinami pracy do Bytomia i przywozili pomoce, pomagali przy ładowaniu i magazynowaniu sprzętu.

     1964

     MAJ - następuje podział Toszka na rejony szkolne. Latem kończy się już tynkowanie wnętrza budynku. Zakłada się drzwi i okna.

     20 LIPCA - wielka narada w sali P.M.R.N. Tematem obrad jest sprawa przyspieszenia terminu oddania szkoły do użytku na dzień 2 września 1964. Zawrzało na budowie. Zwiększyła się załoga budowlanych, zaczęło masowo napływać społeczeństwo do pomocy. Praca tętniła od świtu do nocy. Zdarzało się, że matki przychodziły do pracy z małymi dziećmi. Dziecko spało w wózku, a matka pracowała. Z wiosek przychodzą grupy 10 osobowe do pracy. Po południu pracują urzędnicy G.R.N. z Toszka na czele ze swym przewodniczącym ob. Dworakiem.

     31 SIERPIEŃ - w tym dniu następuje wstępny odbiór techniczny szkoły. Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. Grono stanowią: ob.: Kunysz Mieczysław, Baran Zofia, Kubala Monika, Mazanek Elżbieta, Miciek Teresa, Podbrożny Stanisław, Szymacha Alicja, Pysik Helga i Ziemska Alina.

     1964/65

     1 WRZESIEŃ - otwarcie nowego roku szkolnego nastąpiło na wspólnej uroczystości ze szkołą nr 1, po której dzieci i Grono Nauczycielskie udało się do szkoły nr 2, gdzie delegacje dziecięce wręczyły budowlanym wiązanki kwiatów.

     2 WRZESIEŃ - w tym dniu nastąpiło uroczyste oddanie szkoły. W tej uroczystości wziął udział członek Rady Państwa generał Jerzy Zientek oraz przedstawiciele władz powiatowych, władze miejscowe, dziatwa szkolna i ludność Toszka. Inspektor szkolny Juliusz Czernik odczytał akt nadania szkole imienia Gustawa Morcinka. Po wręczeniu klucza p.o. kierownikowi szkoły nastąpiło przecięcie wstęgi.

     3 WRZESIEŃ - w pierwszych dniach nauka odbywała się w szkole nr 1.

     10 WRZESIEŃ - w tym dniu rozpoczęto naukę w nowym budynku.

     24 CZERWIEC - uroczyście zakończono pierwszy rok nauki w nowej szkole.

     1970/71

     W dniach 30-31 III wizytacji szkoły dokonał inspektor mgr K. Hess, kierownik P.O.M. mgr S. Klimek i p.insp. ob. A. Śnieżek. Inspektor Hess stwierdził, że zaufanie, którym darzył grono tutejszej szkoły zostało potwierdzone w czynie.

     1971/72

     Szkoła liczy 512 dzieci w 19-tu klasach, w tym 12 w Toszku i 7 na filiach: w Pisarzowicach 3 klasy, w Wilkowiczkach 2 klasy i w Zacharzowicach 2. W Ośrodku Nowoczesna Gospodyni w Toszku zorganizowano wystawę prac uczniowskich wykonanych na zajęciach kółka technicznego. 9 prac nagrodzono i zakwalifikowano do konkursu wojewódzkiego. Harcerze nawiązali współpracę z harcerzami z Paczyny i wspólnie zorganizowali wieczornicę z okazji Dnia Wojska Polskiego, Rewolucji Październikowej oraz spotkanie z gośćmi z Wietnamu.

     1972/73

     W tym roku wprowadzono 2 okresy nauki. Szkolne koło TPPR pod kierunkiem Krystyny Niedoby zorganizowało konkurs pt. „50 lat Związku Radzieckiego", został opracowany album republik Kraju Rad. Dyżurni składają nauczycielowi meldunek o przygotowaniu klasy do lekcji. S.U. zorganizowała akcję „szklankę mleka dla każdego ucznia".

     1973/74

     Przed szkołą stanęły 2 główne zadania:

     - bezwzględne poznanie przyczyn niepowodzeń ucznia w nauce,

     - angażowanie dziecka do zajęć pozalekcyjnych po linii zainteresowań.

     1974/75

     Działka szkolna jest przykładem intensywnej pracy kol. S. Podbrożnego, który włożył dużo wysiłku w jej zagospodarowanie i wykorzystanie jako żywej pracowni. Prace uczniów powstające na lekcjach wychowa­nia plastycznego dały obraz dużego zaangażowania kol. Świątka w nauczanie swojego przedmiotu.

     1975/76

     Szkoła nr 2 przyjęła uczniów kl. VII i VIII z Ligoty Toszeckiej oraz uczniów kl. VII z Dąbrówki. Na uwagę zasługuje praca kol. K. Zwiorek w Radzie Młodzieżowej. Koleżanka ta chociaż krótko pracuje w naszej szkole, cieszy się dobrą opinią wśród uczniów i grona nauczycielskiego.

     1976/77

     Do szkoły uczęszczało łącznie z filiami Pisarzowice i Zacharzowice oraz Ligota Toszecka 657 uczniów. W dalszym ciągu czołową i najlepiej pracującą organizacją jest ZHP. Druga organizacją osiągającą wyniki swej działalności jest Spółdzielnia Uczniowska. Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała kol. Z. Baran. Natomiast Złoty Krzyż Zasługi za długoletnią nienaganną pracę otrzymali: pan woźny szkoły Jan Zaborowski, kier. filii Pisarzowice M. Tamborska oraz nauczycielka szkoły nr 2 w Toszku J. Heise.

     1977/78

     W szkole odbył się spektakl zorganizowany przez aktorów warszawskich pt. „Naszą rzeczą jest ojczyzna", w którym uczestniczyła cała młodzież szkoły. Rada Pedagogiczna podała projekt założenia księgi wzorowego ucznia. Pierwsi uczniowie, którzy znaleźli się w tej księdze to Gerard Queck kl. VIII b, Anna Zwiorek kl.II.

     1978/79

     Przy świetlicy szkolnej działały koła: polonistyczne, taneczne, szachowe, krawieckie, chemiczne, historyczne matematyczne i teatrzyk kukiełkowy. W Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Przeciwpożarowej młodzież zajęła IV miejsce.

     1982/83

     Od 3 września 82 mnożyły się zajścia uliczne, inne rozruchy. Dlatego nasilono w szkole pracę wychowawczą z młodzieżą. Przestrzegano noszenia przez uczniów tarcz i legitymacji szkolnych. 3. I. 83r. odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym dyr. St. Podbrożny zapoznał zebranych z zarządzeniem M. O. i W. w sprawie organizacji pracy szkół w okresie zawieszenia stanu wojennego w Polsce. Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu nagrodzeni byli w ten sposób, że na zakończenie roku szkolnego otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem. Jako pierwsze takie świadectwo otrzymały: Anna Zwiorek z kl. VII a i Sabina Olbrich z kl. VI a.

     1984/85

     2 września minęła 20 rocznica oddania szkoły. W pracy wycho­wawczej szczególną uwagę zwrócono na 40 rocznicę PRL. Podjęto szereg zobowiązań i czynów społecznych. Ogółem wykonano prace społeczne na sumę 400 000 zł. Zorganizowano zbiórkę makulatury oraz zbiórkę pieniędzy na pomnik G. Morcinka w Skoczowie i dla głodujących w Etiopii. Rok ten był rokiem trudnym z powodu braku nauczycieli i złej sytuacji lokalowej szkoły. We wrześniu naukę rozpoczęło 543 uczniów w 18 oddziałach, a izb lekcyjnych nie przybyło.

     1985/86

     Już w pierwszych dniach września rozpoczęły się przygotowania do uroczystości obchodów 750-lecia Toszka. W piątek 20 września odbył się w szkole uroczysty apel, a o godz. 17°° wyruszył na zamek korowód historyczny. W czasie ferii zimowych 4 lutego odbyła się zabawa karnawałowa. Był to prawdziwy „Bal przebierańców". 8 marca dzięki zabiegom kol. M. Szpaka i dyr. S. Podbrożnego nasza szkoła jako pierwsza podstawówka w województwie nabyła komputer. Dużym powodzeniem cieszyło się kółko informatyczne. Praca dydaktyczno-wychowawcza w bieżącym roku szkolnym mimo trudności loka­lowych prowadzona była dobrze.

     1986/87

     Spółdzielnia Uczniowska - opiek. kol. Z Baran była wizytowana przez komisję kuratoryjną. Uczniowie, którzy zdali egzamin na prowadzenie SU w nagrodę pojechali na bezpłatną wycieczkę do Tarnowskich Gór.

     1987/88

     Warunki lokalowe trudne. Zajęcia kończą się o godz.17. 19. IV 1988 odbyło się w szkole spotkanie z aktorem Augustem Kowalczykiem -byłym więźniem Oświęcimia. Na posiedzenie Rady Pedagogicznej po raz pierwszy zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji młodzieżowych.

     1988/89

     Klasy I - III zebrały 1000 kg żołędzi, 2500 kg makulatury. Spółdzielnia Uczniowska uzyskała nagrodę w wojewódzkim konkursie „Działamy samorządnie, samodzielnie i oszczędnie". Było to zasługą kol. K. Polarz. PCK wraz z Radą Młodzieżową przeprowadziło zbiórkę pieniędzy na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Armenii.

     1989/90

     Nowością w pracy wychowawczej szkoły było zorganizowanie w ciągu roku 4 imprez rozrywkowych pt. „Rambit w naszej szkole". Te imprezy przygotowywała kol. J. Heise przy współpracy innych nauczycieli. W związku z reorganizacją państwa nie było pochodu 1-majowego i nie odbyło się wiele apeli. Po raz pierwszy obchodzono 3-Maja jako święto państwowe.

     1990/91

     3 września rozpoczęto nowy rok szkolny, pierwszy rok szkolny w nowym demokratycznym ustroju Rzeczpospolitej Polskiej. W akademii inauguracyjnej wzięli udział goście w osobach miejscowych księży: księdza proboszcza i wikarego, albowiem religia wróciła do szkoły i stała się nadobowiązkowym przedmiotem nauczania. W tym roku otwarto filię w Kotliszowicach. W ostatnim dniu nauki przed feriami Świąt Bożego Narodzenia grono nauczycielskie połamało się uroczyście opłatkiem. Młodzież szkolna miała dodatkowo 3 dni wolne od zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkanocnych. 22 czerwca nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego. Smutnym akcentem tej uroczystości było pożegnanie dyrektora szkoły Stanisława Podbrożnego, który po 10 latach kierowania tą placówką odszedł na emeryturę.

     1991/92

     Mimo trudnej sytuacji finansowej oświaty w bieżącym r. szk. zadania dydaktyczne i wychowawcze przyjęte w planie pracy zostały wykonane. Dyrektorem szkoły została p. A. Kamińska. W grudniu 1991 r. ukazał się pierwszy numer kwartalnika Rady Młodzieżowej „Co jest grane?". Opiekunem redakcji uczniowskiej była p. B. Szpak, a współpracowali również nauczyciele: p. A. Ambrożewicz, p. R. Swolany, p. R. Cichoń.

     We wrześniu przeprowadzone zostały pierwsze demokratyczne wybory do Rady Młodzieżowej. Przewodniczącą została Katarzyna Inglot, z-cą przew. Anna Wojtasiewicz, sekretarzem Ilona Szwed, a skarbnikiem Magdalena Wyspiańska.

     Pani M. Cichoń zorganizowała „Małą galerię" - wystawy prac plastycznych uczniów na ścianach korytarza szkolnego. Część prac było również wystawionych na terenie miasta.

     W konkursie „ Dni literatury dziecięcej i młodzieżowej" zorganizowanym przez MGOK nasza szkoła zdobyła I miejsce i otrzymała encyklopedię Larousse'a. W konkursie tym szczególnie wyróżnił się uczeń kl, VIII a - Adam Dworczyk.

     1992/93

     Dyrektorem szkoły został pan mgr Mirosław Szpak. Mimo trudności wiele się działo. Uczennica kl.VI a Dominika Gmińska brała udział w konkursie recytatorskim i otrzymała wyróżnienie I stopnia na etapie wo­jewódzkim w Katowicach. Samorząd zorganizował zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zebrano 2mln zł ( dostaliśmy podziękowania od pana Owsiaka).

     W dniu Dziecka odbył się marsz ekologiczny ulicami naszego miasteczka. Uczniowie świetnie się do niego przygotowali - było mnóstwo transparentów i plakatów.

     1993/94

     Sytuacja finansowa oświaty nie poprawiła się. Zawody sportowe upłynęły głównie pod znakiem piłki koszykowej i nożnej. Rozegrano dwa szczególnie ciekawe mecze, mecz siatkówki: uczniowie - nauczyciele (zwycięstwo uczniów), mecz piłki nożnej: uczniowie - ojcowie. Na lekcjach techniki wykonane zostały kolorowe plansze do gier, które przekazano świetlicy szkolnej.

     1994/95

     30 lat pracy szkoły - do kroniki szkoły wiele ciepłych słów, gratulacji i najlepszych życzeń wpisali: wizytator Zdzisława Waniek, kurator oświaty w Katowicach T. Grochowski, delegacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Toszku M. Bukowska, K. Rzepka, G. Puch, oraz prezes ZNP w Toszku Z. Brzezińska. Urząd M i G w Toszku ufundował kserokopiarkę i tak zostaliśmy pierwszą szkołą w gminie posiadającą to urządzenie.

     1995/96

     Mimo trudności finansowych życie szkolne było bardzo urozmaicone. Zadania podjęte we wcześniejszych latach realizowano, a działalność swą rozpoczęło Koło Przyjaciół Biblioteki liczące 31 osób. W wojewódzkim konkursie recytatorskim Hania Trzeciak zajęła I miejsce. Naszą szkołę odwiedził biskup gliwicki Jan Wieczorek.

     1996/97

     16. 10. 96r. miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Zanim to jednak nastąpiło odbył się turniej, w którym pierwszo­klasiści zostali poddani pewnym próbom. Musieli wykazać się umiejęt­nością rysowania, śpiewu, recytacji, szybkością i wytrzymałością oraz wiedzą.

     Uczniowie klas ósmych podczas wycieczki do Częstochowy byli uczestnikami audycji radiowej pt. „Spotkanie z pielgrzymami".

     Mieszkańcom Toszka bardzo podobał się wieczorek, na którym nasi uczniowie recytowali piękne wiersze Wisławy Szymborskiej. Później okazało się, że wystąpią w programie telewizji regionalnej TELE 3. Wspomniane działania to zasługa kol. Anny Miernik. Nasza drużyna w składzie Ania Klimek, Ania Skandy i Marcelina Krzemińska zajęła I miejsce w gminnym konkursie ortograficznym dla klas III.

     Pani J. Wróblewska i R. Swolany zorganizowały dla klas I i II „Wy­cieczkę do krainy bajek".

     W związku z zakończeniem kadencji dyrektorskiej uczniowie i nauczyciele podziękowali p. dyr. M. Szpakowi za 5-letnią pracę oraz p. A. Kamińskiej za długoletnią pracę zastępcy dyrektora szkoły. W maju 1997 roku po wieloletnich staraniach dyrektorów szkoły Rada Miejska w Toszku podjęła decyzję o rozbudowie SP 2.

     1997/98

     Na fotelu dyrektora zasiadła pani mgr Lidia Skowron-Rittau. W efekcie dwudniowych zmagań nasza szkoła w konkursie z okazji XV Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej zdobyła I miejsce w gminie. Już po raz drugi nasi uczniowie mieli okazję wystąpić w programie Telewizji Regionalnej. Zaprezentowali inscenizację „Leśne ludki". 24 lutego odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika. Wszyscy ci uczniowie złożyli uroczystą przysięgę, stając się pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki szkolnej.

     Z okazji Dnia Dziecka klasy młodsze uczestniczyły w bajkowych zawodach. Zmagały się z torem przeszkód Jasia i Małgosi, łowili złote rybki, szukali pantofelka Kopciuszka itp.

     Hania Trzeciak ucz. kl.VII rozpoczęła pracę w Sejmiku Młodzieżowym województwa katowickiego.

     Rok szkolny pożegnaliśmy z nadzieją na rychłą rozbudowę naszej szkoły, a także niepewnością co przyniesie reforma systemu edukacji.

     1998/99

     Jedną z laureatek konkursu z języka niemieckiego „Dein Deutsch" została Monika Macioszek, a w finale konkursu recytatorskiego z języka niemieckiego Basia Podkowa zdobyła 3 miejsce. Laureatki przygotowywała p. Monika Cichoń. „Noblistka nie przyjmuje gości, ale dla toszeckich uczniów zrobiła wyjątek" - to pierwsze zdanie z notatki, która ukazała się po zorganizowanej przez p. A Miernik wizycie naszych uczniów w mieszkaniu pani Wisławy Szymborskiej.

     W konkursie "Po naszymu, czyli po śląsku" po raz pierwszy przyznano tytuł Małego Ślązaka Roku. Zdobyła go uczennica nasze szkoły Sandra Grochla.

     Sierpień 1999 - rusza rozbudowa naszej szkoły!

     1999/2000

     Teren wokół szkoły zamienił się w wielki plac budowy! Jednak stwarza to duży problem zachowania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęsz­czającej do szkoły. Nie ma już w naszej szkole klas VII - to obecni gimnazjaliści kl. I.

     W konkursie plastycznym dotyczącym ochrony i bezpieczeństwa dzieci pt.: „Bezpieczne zabawy dzieci" nasi uczniowie uzyskali wyróżnienie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

     W szkole działa sklepik „Chatka Puchatka", który cieszy się w czasie przerw dużym powodzeniem wśród uczniów. Nowe skrzydło budynku jest już prawie ukończone w stanie surowym.

     2000/2001

     To kolejny trudny rok pracy w warunkach rozbudowy szkoły. Prace budowlane szybko postępują naprzód i od września 2001 r. rozpoczniemy naukę w nowym segmencie. Do rozbudowanej szkoły od września 200Ir. przeniosą się uczniowie i nauczyciele z Sarnowa i Ciochowic. Największą imprezą szkolną przygotowaną wspólnie przez wszystkich nauczycieli był „Dzień Śląski w SP 2". Pogoda nam dopisała i liczba uczestników naszego szkolnego festynu była imponująca. Gośćmi byli: p. M. Szołtysek, chór toszecki „Tryl", nasza absolwentka Sandra Grochla - Młoda Ślązaczka Roku 1998. Na estradzie wystąpiły również grupy działające przy MGOK w Toszku - taneczne i instrumentalne, chór z Kotulina, orkiestra oraz najważniejsi artyści tego dnia - nasi uczniowie! Występom towarzyszyła wystawa fotografii, prac plastycz­nych naszych uczniów, wystawa królików rasowych, gołębi, loteria fantowa oraz sprzedaż pieczonych przez rodziców ciast. W lokalnej prasie ukazała się niejedna notatka.

     Rozpoczęła działalność kawiarenka matematyczna prowadzona przez p. Rufina Cichonia. Ma wielu uczestników, wśród nich był także Michał Świątek został finalistą wojewódzkiego konkursu „Nudna Matematyka", a nasi uczniowie: Filip Inglot, Daniel Iwan, Marek Kopala, Dawid Zieliński,

     Daniel Bem, Denis Hippe, Kamil Michalik, Krzysiek Rosiek, Tomasz Keller, Jan Biber, Roman Waloszek, Damian Klonek, Dawid Tomanek zdobyli II miejsce w półfinałach Mini Piłki Nożnej na szczeblu wojewódzkim.

     Sierpień 2001r. - 8 dnia tegoż miesiąca nastąpiła ważna chwila -dokonano ostatecznego odbioru nowego segmentu naszej szkoły.

     2001/2002

     3 września 2001 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego połączone z oficjalnym oddaniem do użytku nowego segmentu dydaktycznego szkoły. Zarówno zaproszeni goście, jak i nauczyciele, rodzice i uczniowie, z ogromnym zainteresowaniem oglądali nową szkołę. Przedtem jednak wszyscy uczestniczyli w uroczystej mszy świętej, a potem wzięliśmy udział w części oficjalnej. Najpierw uroczyście przecięto wstęgę, potem ks. biskup Gerard Kusz poświęcił nowy segment szkoły. Część artystyczną przygotowaną przez p. Renatę Swolany i p. Sabinę Paździor, poprzedziły podziękowania, życzenia, przemówienia… Gościom przygrywała toszecka orkiestra dęta. Wszystkim dopisywał dobry humor. W czasie zwiedzania nowej części budynku szkolnego dzieliliśmy się wrażeniami, podziwialiśmy piękny duży hol, korytarze, sale lekcyjne. Znalazła się tu także kancelaria, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet pedagoga, szatnie dla uczniów oraz toalety. Wznieśliśmy toast i udaliśmy się na poczęstunek.

     O tym, jakże ważnym dla całego miasta wydarzeniu pisał „Kurier Toszecki”.

     W tym roku szkolnym w wyniku reformy edukacji zamknięto dwie filie szkoły: w Sarnowie i w Ciochowicach. Uczniowie i nauczyciele zostali przyjęci do naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 2 w Toszku. Dzień Edukacji Narodowej uczciliśmy inaczej niż zwykle. Zorganizowaliśmy Pierwszą Biesiadę Nauczycieli całej gminy, na którą zaprosiliśmy emerytowanych nauczycieli, władze miasta oraz przedstawicieli kuratorium i delegatury w Gliwicach. Wydaliśmy na tę okoliczność śpiewnik, który otrzymał każdy uczestnik.

     Zima tego roku zaskoczyła nie tylko drogowców. W czasie świąt napadało dużo śniegu i było bardzo zimno. Po świątecznej przerwie trudno było dotrzeć do szkoły (zaspy sięgały 2 metrów), więc zajęcia zostały zawieszone na kolejne 2 dni. 21 marca  z wielkim zaangażowaniem żegnaliśmy zimę i witaliśmy wiosnę. Cały kwiecień poświęciliśmy ochronie środowiska: lekcje otwarte dotyczące segregacji śmieci, prace porządkowe wokół szkolnego budynku, przygotowanie skalników i t. p.

     Uczniowie naszej szkoły przygotowali mieszkańcom miasta ciekawe atrakcje w drugim już z kolei dniu środowiskowym pod hasłem „Dzień Baśni”. Każda klasa przebrana w bajkowe stroje, z piosenką na ustach przeszła korowodem ulicami miasta. Były wróżki, krasnoludki, świta królewska i smerfy, duszek Kacper wraz ze swoimi kuzynami. Potem wspaniała zabawa podczas przedstawień, konkursów, loterii i degustacji ciast. W ostatnim dniu roku szkolnego trzecioklasiści zorganizowali Dzień rodziny. Upał nie przeszkadzał ani w rozgrywkach sportowych, ani w zajadaniu się kiełbaskami, ani w zabawie dyskotekowej.   

      

       2002/2003

      

      

      

     Od pierwszego tygodnia września rozpoczął się remont starego budynku szkoły. W ciągu trzech miesięcy wymieniono okna, naprawiono przeciekający dach i wykonano nową elewację budynku. Teraz szkoła wygląda pięknie. Pod koniec października oddano do użytku salę komputerową. Teraz zajęcia z informatyki nabrały właściwej formy. W grudniu gościliśmy prezesa ZM LOP w Bytomiu pana Leopolda Kobierskiego, który zaplanował budowę szkolnego ogrodu dendrologicznego. W kronice szkolnej zapisał: „Jestem olśniony pięknym wystrojem szkoły, wspaniałym urządzeniem sal lekcyjnych oraz gościnnością gospodarzy.” Wiosną starsi uczniowie i ich rodzice pod czujnym okiem p. Leopolda Kobierskiego i nauczycielek przyrody tworzyli arboretum – kolekcję unikalnych drzew i krzewów. 

      

      

     W tym roku szkolnym każda klasa przegłosowała najważniejsze cechy, jakie powinien posiadać najlepszy kolega/koleżanka. Na podstawie tych ustaleń uczniowie wyłonili swojego klasowego przedstawiciela, któremu nadano tytuł najsympatyczniejszego ucznia klasy. Od tej pory co roku każda klasa będzie nagradzała w ten sposób jednego ucznia spośród siebie.

     Środowiskowa impreza pod hasłem „Dzień Muzyki” przyniosła wiele radości, ale największym zainteresowaniem cieszyła się „Szkolna mini-lista przebojów”

      

     2003/2004

      

      

      

     Jeszcze podczas wakacji rozpoczął się drugi etap remontu starej części budynku. Niestety towarzyszył nam przez całe pierwsze półrocze. Toczące się prace modernizacyjne (wymiana instalacji elektrycznej, ciepłowniczej, odnowa sal lekcyjnych, korytarzy i toalet) zakłócały naszą szkolną atmosferę. Warto było jednak znosić wszędobylski kurz, nieustanne odgłosy wiertarek i młotów, gdyż efekt końcowy zrekompensował nasz wcześniejszy dyskomfort. Z myślą o uczniach niepełnosprawnych  na korytarzu zainstalowano windę. Nasza szkoła jest teraz jedyną tak wyposażoną placówką w gminie.

      

      

     W związku z tym, że w Toszku pozostała już tylko jedna szkoła podstawowa, Rada Miejska dokonała korekty nazwy naszej szkoły (usunięto nr 2). Zmieniliśmy więc tarczę – logo naszej szkoły.

     We wrzeniu zgłosiliśmy się do drugiej edycji ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą” pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Podjęliśmy się realizacji następujących zadań: Szkoła bez przemocy, Nasza mała i wielka ojczyzna, Jak uczymy języka, Szkoła dobrze przygotowuje do egzaminu, Oceniamy tak, by pomagać uczyć i Festiwal nauki, który był podsumowaniem rocznej pracy nad projektem. Jednym z elementów festiwalu było I Toszeckie Dyktando Ortograficzne.

     Od marca 2004 roku SP w Toszku ma swoją stronę internetową. Można tam znaleźć co nieco z historii szkoły, ciekawą galerię zdjęć oraz aktualności dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

     W kwietniu zorganizowaliśmy I Powiatowy Konkurs Recytatorski „Spotkania Zamkowe”

      

     2004/2005

      

      

      

     Ciekawym wydarzeniem tego roku szkolnego była wycieczka grupy nauczycieli naszej szkoły z panią dyrektor Lidią Skowron-Rittau i władzami Toszka do Hohenau - partnerskiego miasta w Bawarii. Wizyta miała charakter integracyjny. W trakcie pobytu podpisano umowę partnerską między miastami. Zwiedzano szkoły i zaznajamiano z bawarskim systemem oświaty. Potem nauczyciele wymieniali się swymi doświadczeniami, a na zakończenie zorganizowano pożegnalne ognisko połączone z poczęstunkiem.

      

      

     2 kwietnia 2005r. o godz. 2137 zmarł Jan Paweł II.W wielkim smutku przeżyliśmy dni żałoby narodowej. Przeprowadziliśmy wówczas wiele rozmów o Papieżu Polaku, przygotowaliśmy okolicznościowy apel, uczestniczyliśmy w adoracjach i we Mszy Św. w kościele parafialnym. W szkole zorganizowaliśmy również specjalny kącik z gazetką ścienną, na której uczniowie zamieszczali swoje myśli dotyczące Ojca Świętego.

     W maju naszą szkołę i miasto odwiedzili zaprzyjaźnieni z nami goście z Niemiec, z Hohenau. Nasi uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności językowe. Goście przekazali nam drobne podarunki, ale i my wręczyliśmy pamiątkowe upominki.

     W atmosferze dobrej zabawy minął dzień otwarty. Konkurs muzyczny pt „Z przebojem przez 40 lat” wygrała Roksana Buchta, a II Toszeckie Dyktando Ortograficzne Sybilla Golombek.    

       

     2005/2006

     W kwietniu przygotowując się do pełnego przeżycia I rocznicy śmierci Ojca Św. – Jana Pawła II grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w koncercie przygotowanym przez panią Renatę Swolany. Wraz ze scholą prowadzoną przez panią Lidię Badurę, uczniami Gimnazjum i chórem Tryl mali artyści przygotowali nam prawdziwą ucztę duchową. Wspaniała interpretacja wierszy Karola Wojtyły przeplatana znakomitym wykonaniem pieśni zgromadziła nas wokół osoby Papieża Polaka.

     Imprezy środowiskowe już na stałe weszły do kalendarza uroczystości naszej szkoły. Tym razem pod hasłem „Piękna nasza Polska cała” udaliśmy się w podróż w różne rejony naszej Ojczyzny. 

      

      

     2006/2007

     Od tego roku szkolnego oferujemy naukę dwóch języków już od pierwszej klasy. Nowe,  zajęcia obowiązkowe dla pierwszaków to nauka języka angielskiego. Dodatkowo, chętni mogą tak jak do tej pory, uczyć się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.