• BAJKOLANDIA – PRZEDSZKOLE MARZEŃ

     •  

      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku realizuje w roku szkolnym 2020/2021 projekt unijny pn: „Bajkolandia – przedszkole marzeń”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2022 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

      Realizatorem projektu jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek, a beneficjentem gmina Toszek. Całkowita wartość projektu wynosi: 188.080,83 zł, z czego płatność ze środków europejskich wynosi: 159.868,70 zł a wkład własny  28.212,13 zł.

      W ramach realizacji projektu skorzystają na nim nie tylko dzieci nowo przyjęte do oddziału przedszkolnego, ale również dzieci, które już realizują edukację przedszkolną w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku.

      Projekt „Bajkolandia – przedszkole marzeń” zakłada:

             wyposażenie szatni i sali dydaktycznej w meble oraz pomoce dydaktyczne dla nowego oddziału przedszkolnego,

             utworzenie oraz funkcjonowanie nowego oddziału 10-osobowego wychowania przedszkolnego,

             wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych w postaci zajęć logopedycznych i zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne,

       

             rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych trzech nauczycieli edukacji przedszkolnej.