• REGULAMIN  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

    Na edukacyjnym szlaku - programy wspierania uczniów w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler
    w Toszku oraz w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku

     

    1. Opis ogólny projektu.

    Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i jakości pracy realizowanej na rzecz 75 uczennic oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku oraz 117 uczennic oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku wykazujących specjalne potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne. Stan ten zostanie osiągnięty poprzez organizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, a także zajęć o charakterze terapeutycznym.

     

    2. Zaplanowane formy zajęć dodatkowych pozalekcyjnych

    1. W ramach projektu zaplanowane zostały następujące formy zajęć pozalekcyjnych:

     

    Indywidualizacja pracy z 55 uczniami i uczennicami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w SP im. Ireny Sendler w Toszku – klasy IV - VIII

    • Zajęcia dyd.-wyrównawcze  z matematyki
    • Zajęcia dyd.-wyrównawcze   z angielskiego
    • Zajęcia dyd.-wyrównawcze  z niemieckiego
    • Koło zainteresowań „Entuzjaści matematyki”
    • Koło zainteresowań „English is fun”
    • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
    • Warsztaty radzenia sobie z emocjami i stresem
    • Zajęcia psychoedukacyjne rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
    • Zajęcia specj. ukierunkowane na korygowanie wad postaw
    • Zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem metody EEG Biofeedback

     

    Indywidualizacja pracy z 20 uczniami i uczennicami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi –
    uczeń klasy I_ Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendler w Toszku

    • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze(edukacja matematyczna)
    • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze(edukacja językowa, angielski)
    • Koło rozwijające uzdolnienia z matematyki-
    • Koło rozwijające uzdolnienia z angielskiego
    • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
    • Zajęcia terapeutyczne (indywidualne) z wykorzystaniem metody RSA Biofeedback
    • Terapia logopedyczna
    • Zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy

     

     

    Indywidualizacja pracy z 92 uczniami i uczennicami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w SP im. Gustawa Morcinka w Toszku – klasy IV – VIII

    • Zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze z matematyki
    • Zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze z angielskiego
    • Zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze z j. niemieckiego
    • Koło zainteresowań „Klub naukowca”
    • Koło zainteresowań „Entuzjaści matematyki”
    • Koło zainteresowań „English is fun”
    • Koło j. niemieckiego
    • Koło komputerowe-
    • Koło zainteresowań „Z fizyką za pan brat”
    • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
    • Terapia logopedii
    • Zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postaw
    • Arterapia

     

    Indywidualizacja pracy z 25 uczniami i uczennicami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi –
    uczeń klasy I oraz uczeń z niepełnosprawnością_ Szkoła Podstawowa im. Gustwa Morcinka w Toszku

    • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze(edukacja matematyczna)
    • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
    • Terapia logopedyczna
    • Zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy
    •  Arteterapia

     

    1. Zasady rekrutacji do projektu.

    Rekrutacja będzie odbywała się według następujących kryteriów:

    1. uczęszczanie do Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler  w Toszku lub do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku
    2. złożenie w wyznaczonym czasie kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

    -  deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 1)

    - opinii rekomendującej rodzaj wsparcia (załącznik nr 4)

    - zakresu danych osobowych (załącznik nr 3)

    - oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 2)

                c) Jeden uczeń/uczennica mogą uczestniczyć w więcej niż jeden formie wsparcia.

     

    1. Harmonogram rekrutacji
    1. Opublikowanie na stronie internetowej szkoły zasad i dokumentów rekrutacyjnych – do 13.09.2019 r.
    2. Początek rekrutacji – wraz z opublikowanie dokumentów 
    • Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych – do 16.09.2019 r.
    • Opublikowanie ostatecznej listy uczestników  i uczestniczek projektu – do 23.09.2019r.
    1. Schemat rekrutacyjny

    a) uczeń/uczennica składa w sekretariacie szkoły lub biurze projektu wypełnioną deklarację uczestnictwa (załącznik nr 1)  oraz wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne. Są to: opinii rekomendującej rodzaj wsparcia (załącznik 4), oświadczenie uczestnika projektu (załącznik 2) zakres  danych osobowych (załącznik 3).

    b) po weryfikacji dokumentów wymienionych w pkt 3a i b  pod kątem spełnienia kryteriów Komisja Rekrutacyjna sporządza ostateczną listę uczestników  i uczestniczek projektu.

    c) w sytuacji większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie tworzy się listę rezerwową

    6..     Wyjazdy edukacyjne

    Dla uczestników i uczestniczek projektu zrealizujemy lekcje:

    W roku szkolnym 2018/19 (czerwiec 2019) zrealizujemy terenowe zajęcia edukacyjne:

    a) w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie lub Zabrzu - wyjazd dla 100 uczniów (40 uczniów SP im. Ireny Sendler w Toszku + 60 uczniów SP im. Gustawa Morcinka w Toszku)

    W roku szkolnym 2019/20 (czerwiec 2020) zrealizujemy terenowe zajęcia edukacyjne:

    a) w Ogrodzie Doświadczeń im. Lema w Krakowie–wyjazd dla 100 uczniów (40 uczniów SP im. Ireny Sendler w Toszku + 60 uczniów SP im. Gustawa Morcinka w Toszku).

     

    7.  Obowiązki ucznia/uczennicy będących uczestnikami projektu:

    a) systematyczne uczestnictwo w zajęciach,

    b) usprawiedliwianie nieobecności, które będą uwzględniane jedynie w sytuacji choroby lub zdarzeń losowych,

    c) każdy uczeń i uczennica ma prawo do 25% nieobecności usprawiedliwionej w zajęciach.

    8. Wszystkie zaplanowane dla uczniów i uczennic  formy wsparcia są dla nich bezpłatne.

     

    Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.09.2019 r.

     

    Załącznik nr 1 - DEKLARACJA UCZESTNICTWA

     

    Załącznik nr 2 - WZÓR OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU

     

    Załącznik nr 3 - ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU