• Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie Toszek

    • Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie Toszek

      

     DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

     Szkoła Podstawowa w Toszku realizuje projekt unijny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny)    dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

     I. NUMER WNIOSKU WND-RPSL.11.01.04-24-002H/15-002

     II. TYTUŁ PROJEKTU Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie Toszek

     III. WNIOSKODAWCA - LIDER PROJEKTU GMINA TOSZEK

     IV. TRYB WYBORU Tryb konkursowy

     V. NUMER NABORU RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15

     VI. WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]   379 117,50

     VII. WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]   341 205,75

     VIII. WKŁAD WŁASNY [PLN]  37 911,75

     IX. OKRES REALIZACJI PROJEKTU 2016-09-01 – 2018-06-30

     X. % dofinansowania -    90,00

          % wkładu własnego - 10,00

     Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w czterech szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek w obszarze rozwijania wśród dzieci kompetencji kluczowych oraz pokonywania niepowodzeń szkolnych. Cel ten zostanie osiągnięty w trakcie realizacji projektu, tj. od IX 2016 do VI 2018 poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz specjalistycznych dostosowanych do potrzeb uczniów/c oraz zidentyfikowanych i opisanych w szkolnych diagnozach. W projekcie przewidziano również doskonalenie zawodowe nauczycieli/ek. W wyniku zaplanowanych zadań w projekcie zostaną osiągnięte wszystkie obligatoryjne wskaźniki. Grupa docelowa będzie liczyła 149 uczniów, 159 uczennic oraz 21 nauczycieli/ek rekrutujących się ze wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek. 

      

     REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

      

     „Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI - WYSOKI POZIOM EDUKACJI W GMINIE TOSZEK”

     1. Opis ogólny projektu.

     Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w czterech szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek w obszarze rozwijania wśród dzieci kompetencji kluczowych oraz pokonywania niepowodzeń szkolnych. Cel ten zostanie osiągnięty w trakcie realizacji projektu, tj. od IX 2016 do VI 2018 poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz specjalistycznych dostosowanych do potrzeb uczniów/c oraz zidentyfikowanych i opisanych w szkolnych diagnozach. W projekcie przewidziano również doskonalenie zawodowe nauczycieli/ek. W wyniku zaplanowanych zadań w projekcie zostaną osiągnięte wszystkie obligatoryjne wskaźniki. Projektem zostaną objęte: Szkoła Podstawowa w Toszku, Szkoła Podstawowa w Kotulinie, Szkoła Podstawowa w Pniowie oraz Szkoła Podstawowa w Paczynie.

     Grupa docelowa to: 46 uczniów (29 dziewcząt) z SP w Pniowie, 31 uczniów (14 dziewcząt) z SP w Paczynie, 30 uczniów (14 dziewcząt) z SP w Kotulinie oraz 201 uczniów (102 dziewcząt) z SP w Toszku. Łącznie to 308 uczniów (149chłopców i 159 dziewcząt). Będą to uczniowie klas I-III, którzy potrzebują zajęć dodatkowych wyrównawczych bądź uczniowie tych klas, którzy wykazujący uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze. Ponadto będą to uczniowie klas IV-VI osiągający słabe wyniki z przyrody, matematyki i języków obcych, bądź uczniowie wykazujący uzdolnieni w tych kierunkach. Spośród tej grupy 117 uczniów/c to uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z ryzykiem dysleksji, z zaburzeniami mowy rekrutujący się z klasy I lub klas IV-VI oraz 12 uczniów (4 dziewczynki) z niepełnosprawnością (6 z zaburzeniami wzroku oraz 6 z zaburzeniami słuchu). Wsparciem zostaną objęci też nauczyciele/ki: 20 kobiet i 1 mężczyzna na etapie diagnozy zgłosiło chęć odbycia szkolenia poświęconego wykorzystywaniu platformy Moodle do rozwijania ciekawości uczniów i wzmacniania ich samooceny.

     W ramach projektu w jednej ze szkół uczestniczących w projekcie - w Szkole Podstawowej w Toszku powstanie międzyszkolna pracownia przyrodnicza. Wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie nawiążą współpracę w celu włączenia w proces dydaktyczny nauczania opartego o metodę eksperymentu. W tym celu nauczyciele ze wszystkich szkół wprowadzą zapisy do realizowanych programów nauczania w zakresie zaplanowania zajęć eksperymentalnych w nowo powstałej pracowni.

     Natomiast dyrektorzy czterech szkół uczestniczących w projekcie opracują harmonogram zajęć w pracowni, tak by wszystkie placówki miały równy dostęp do pracowni.  

      

      

     1. Zaplanowane formy zajęć dodatkowych pozalekcyjnych
     • W ramach projektu zaplanowane następujące formy zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w  Toszku

      

     Rok szkolny  2016/2017

     • Zajęcia wyrównawcze z matematyki, klasy I - 2 gr x 27h
     • Zajęcia rozwijające z przyrody, klasy IV- VI - 2 gr x 27h
     • Zajęcia rozwijające z matematyki, klasy IV- VI - 1 gr x 27h
     • Zajęcia wyrównawcze z matematyki, klasy IV- VI - 3 gr x 27h
     • Koło zainteresowań przyrodniczych, klasy IV- VI - 2 gr x 27h
     • Koło zainteresowań matematycznych, klasy IV- VI - 1 gr x 27h
     • Terapia logopedyczna klasy I - 4 gr x 27h
     • Terapia logopedyczna klasy IV-VI - 2 gr x 27h
     • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne klasy I - 4 gr x 27h
     • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne klasy IV-VI - 3 gr x 27h
     • Specjalistyczne zajęcia rozwijające wrażliwość słuchową i mowy dla dzieci z zaburzeniami słuchu – 2 grupy po 3 osoby
     • Specjalistyczne zajęcia dla dzieci z dysfunkcją wzroku – powstaną dwie grupy po 3 osoby

      

     Rok szkolny  2017/2018

      

     • Zajęcia wyrównawcze z matematyki, klasy I - 2 gr x 27h
     • Zajęcia rozwijające z przyrody, klasy IV- VI - 2 gr x 27h
     • Zajęcia wyrównawcze z matematyki, klasy IV- VI - 3 gr x 27h
     • Zajęcia rozwijające z matematyki, klasy IV- VI - 1 gr x 27h
     • Koło zainteresowań przyrodniczych, klasy IV- VI - 1 gr x 27h
     • Koło zainteresowań matematycznych, klasy IV- VI - 1 gr x 27h
     • Terapia logopedyczna klasy I - 4 gr x 27h
     • Terapia logopedyczna klasy IV-VI - 1 gr x 27h
     • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne klasy I - 4 gr x 27h
     • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne klasy IV-VI - 3 gr x 27h

      

     Zakładamy, iż jeden uczeń będzie mógł uczestniczyć w więcej niż jednym typie zajęć. Zaplanowane zajęcia będą prowadzone głównie metodami aktywizującymi i pobudzającymi kreatywność uczniów/c. W trakcie rekrutacji jak i przez cały cykl zajęć nauczyciele będą ściśle współpracować z rodzicami uczniów informując ich o celach zajęć oraz o postępach dzieci. Rodzice będą mogli zgłaszać swoje spostrzeżenia albo indywidualnie albo w trakcie otwartych narad kadry pedagogicznej. Badanie rozwoju edukacyjnego uczniów w tym wzrostu kompetencji kluczowych. W ramach zajęć badany będzie indywidualny przyrost wiedzy i umiejętności uczniów poprzez przeprowadzenie badania „na wejściu” i badania „na wyjściu” i porównanie wyników. Ponadto w ramach wszystkich zajęć prowadzone będą Karty Postępów dla każdego ucznia zawierające opis poczynionych postępów. Równolegle z procesem rekrutacji uczniów/c rozpocznie się procedura wyłaniania dostawców wyposażenia pracowni przyrodniczej w ramach 2. typu operacji oraz zakupu pomocy dydaktycznych do poszczególnych typów zajęć.  Procedura zakupowa powinna zakończyć się w do końca października  2016.

      

     1. Schemat rekrutacyjny

     a) składanie przez uczniów/uczennice w sekretariacie szkoły lub biurze projektu wypełnionej deklaracji uczestnictwa oraz wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, tzn.: oświadczenie uczestnika projektu, zakres  danych osobowych, ankietę;

     b) wydanie opinii o uczniach/uczennicach przez nauczyciela/pedagoga na podstawie deklaracji uczestnictwa;

     b) weryfikacja dokumentów wymienionych w pkt 1a pod kątem spełnienia kryteriów przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną;

     c)  sporządzenie i opublikowanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną ostatecznej listy uczestników  i uczestniczek projektu w podziale na grupy zajęciowe;

     c) utworzenie listy rezerwowej w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie.

     1. Kryteria rekrutacji:
     • uczęszczanie doSzkoły Podstawowej w Toszku,
     • złożenie w wyznaczonym czasie tj. do 29.09.2017 r. kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:
     • deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 1)
     • oświadczenia uczestnika projektu(załącznik nr 2)
     • zakresu danych osobowych (załącznik nr 3)
     • opinii rekomendującej rodzaj wsparcia

      

     c) jeden uczeń/uczennica mogą uczestniczyć w więcej niż jednej formie wsparcia.

      

     Opublikowanie ostatecznej listy uczestników  i uczestniczek projektu  do 02.10.2017 r.