• Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

      

     HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2023/2024

      

      

     W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

     W terminie głównym

     1. język polski -  14 maja 2024 r. (wtorek)godz. 9:00
     2. matematyka -  15 maja 2024 r. (środa) godz. 9:00
     3. język obcy nowożytny - 16 maja 2024 r. (czwartek) godz.9:00

     W terminie dodatkowym

     1. język polski - 10 czerwca 2024 r. (środa) godz. 9:00
     2. matematyka - 11 czerwca 2024 r. (czwartek) godz. 9:00
     3. język obcy nowożytny - 12 czerwca 2024 r. (piątek) godz. 9:00

      

      

     CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

      

      

     Czas trwania (min.)

     arkusz

     standar­dowy

     przedłużenie czasu,
     o którym mowa w pkt. 17.

     Komunikatu CKE

     język polski

     120 minut

     do 180 minut

     matematyka

     100 minut

     do 150 minut

     język obcy nowożytny

     90 minut

     do 135 minut

      

      

    • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
    • Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
    • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym - w maju i dodatkowym - w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
    • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
    • W latach 2019–2023 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
    • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
    • Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.
    • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz - w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych - leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
    • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smart-wachty, ani korzystać z nich w tej sali.

    • W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

    • Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

    • Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”, publikowanej corocznie (do 10 września) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.

     
    Więcej informacji na stronie CKE https://www.cke.gov.pl/