• Praca świetlicy

    •  

     Opiekunem świetlicy jest:

     mgr Justyna Kulik
     mgr Małgorzata Rams

      

     Ważne informacje

      

     1. Świetlica szkolna jest czynna w godz. 7.00 – 16.00.
     2. W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.
     3. Rodzice /opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
     4. Poza godzinami swoich lekcji, uczniowie nie mogą przebywać na korytarzach szkolnych bez opieki. Dzieci niezapisane do świetlicy( których rodzice nie z łożyli deklaracji zobowiązani są przychodzić do szkoły i wychodzić z niej zgodnie ze swoim planem zajęć.
     5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.
     6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do  szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
     7. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
     8. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy do toalety, biblioteki itp..
     9. Dzieci z klas 1 – 3 ze świetlicy odbierają rodzice / opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem.
     10. Osoba odbierająca zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę. świetlicy.
     11. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.
     12. O wszelkich zmianach dotyczących sposobu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice zobowiązani są powiadomić wychowawców na piśmie z  aktualną datą i czytelnym podpisem.
     13. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. mp3, telefonów komórkowych itd.

       

       

       

       

       ​​​