• Wymagania programowe kl. II

    • Wymagania programowe

     kl. II
     Edukacja polonistyczna:
      Uczeń:
     • Czyta płynnie i wyraziście opracowane teksty drukowane i pisane;
     • Czyta tekst cicho ze zrozumieniem;
     • Umie w skupieniu słuchać tekstu czytanego przez nauczyciela;
     • Wypowiada się w kilkuzdaniowej formie na dany temat;
     • Wygłasza z pamięci wiersze z zastosowaniem odpowiedniej siły i ton głosu, tempa oraz pauz;
     • Wyodrębnia w utworze postaci główne i drugoplanowe;
     • Ustala kolejność zdarzeń zgodnie z przebiegiem akcji;
     • Układa i zapisuje odpowiedzi na zadane pytania;
     • Odszukuje w tekście fragmenty utworu na określony temat;
     • Samodzielnie układa krótkie opowiadania, respektując związki przyczynowo – skutkowe;
     • Potrafi ułożyć życzenia;
     • Redaguje treść listu i poprawnie zapisuje adres;
     • Opisuje pojedyncze przedmioty, zbiory przedmiotów i zjawiska;
     • Pisze kształtnie, czytelnie i w odpowiednim tempie.
     • Przepisuje poprawnie tekst pisany i drukowany.
     • Przestrzega poprawności ortograficznej w pisaniu z pamięci i ze słuchu - w ramach opracowanego słownictwa;
     • Rozróżnia głoski i litery, samogłoski i spółgłoski;
     • Poprawnie dzieli wyrazy na sylaby;
     • Rozróżnia w zdaniach rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki;
     • Porządkuje wyrazy według alfabetu;
     • Określa liczbę rzeczownika i czasownika

     Edukacja matematyczna:

     • Dodaje i odejmuje różnymi sposobami w zakresie 100;
     • Zna strukturę liczb dwucyfrowych;
     • Porządkuje i porównuje liczby dwucyfrowe;
     • Korzysta z przemienności i łączności dodawania;
     • Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe;
     • Układa zadania tekstowe do ilustracji, formuły matematycznej, sytuacji życiowej, schematu matematycznego;
     • Rozpoznaje liczby parzyste i nieparzyste;
     • Zna cyfry rzymskie od I – XX;
     • Rozpoznaje proste figury geometryczne;
     • Rozpoznaje odcinki prostopadłe i równoległe;
     • Biegle mnoży i dzieli w zakresie 30;
     • Stosuje porównywanie różnicowe i ilorazowe;
     • Zna i stosuje w praktyce umowy dotyczące kolejności wykonywania działań;
     • Zna podstawowe jedności długości, pojemności i wagi;
     • Mierzy długość odcinka;
     • Korzysta z kalendarza i zegara;
     • Wykonuje proste działania związane z obliczaniem czasu, ważeniem, mierzeniem i liczeniem pieniędzy;

     Edukacja społeczno – przyrodnicza:
     • Zna pospolite warzywa i owoce;
     • Wyróżnia jadalne części roślin;
     • Potrafi określić warunki konieczne do życia roślin;
     • Rozpoznaje pospolite drzewa i krzewy w naturalnym środowisku;
     • Klasyfikuje zwierzęta hodowlane na ptaki i ssaki;
     • Wymienia korzyści płynące z hodowli ssaków i ptaków;
     • Umie podać charakterystyczne cechy pór roku;
     • Nazywa podstawowe elementy pogody;
     • Prowadzi i notuje obserwacje pogody;
     • Zna zasady ochrony środowiska;
     • Stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drodze;
     • Rozpoznaje znaki drogowe znajdujące się w najbliższej okolicy;
     • Przestrzega zasad higieny osobistej, pracy i wypoczynku;
     • Zna i respektuje zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych;
     • Określa cechy charakterystyczne i indywidualne ludzi w zależności od wieku i płci;
     • Wie na czym polega praca ludzi w różnych zawodach;
     • Zna życie niektórych środowisk – ogród, łąka, sad;

     Edukacja artystyczna:
     Śpiewa piosenki indywidualnie i zbiorowo;
     • Gra na flecie proste melodie;
     • Czyta zapis nutowy;
     • Określa wartości rytmiczne nut i odpowiadających im pauz;
     • Bierze udział w zabawach muzycznych;
     • Rysuje, maluje, wycina, wydziera, przedstawiając zjawiska realne i fantastyczne;
     • Projektuje i wykonuje płaskie formy użytkowe z wykorzystaniem układu rytmicznego, symetrycznego –
     jednoosiowego i wieloosiowego;
     • Potrafi samodzielnie zaproponować temat pracy plastycznej, technicznej lub muzycznej;
     • Dba o estetykę wykonywanych prac;


     Edukacja ruchowa:

     • Umie zorganizować bezpieczne zabawy na podwórku, boisku, w szkole;
     • Ocenia własne możliwości fizyczne, dba o bezpieczeństwo w czasie ćwiczeń;
     • Poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
     • Przestrzega reguł w grach i zabawach ruchowych;
     • Ćwiczy w stroju gimnastycznym i w odpowiednim obuwiu;
     • Uczestniczy w zawodach, turniejach, rozgrywkach sportowych;