• Wymagania programowe

    • WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY II

      

     W zakresie edukacji polonistycznej:

     Czyta płynie i wyraziście znane teksty

     Czyta cicho tekst i rozumie jego treść

     Odszukuje w tekście fragment utworu na określony temat

     Uzasadnia swoje zdanie na dany temat

     Wyodrębnia najważniejsze wydarzenia w tekście

     Potrafi odtworzyć tekst z pamięci

     Pisze kształtnie, w odpowiednim tempie, prawidłowo łączy litery, bezbłędnie przepisuje tekst

     Poprawnie pisze z pamięci

     Pisze ze słuchu w zakresie poznawanych reguł ortograficznych

     Wygłasza z pamięci wiersze

     Tworzy i pisze swobodne, krótkie teksty

     Wskazuje w zdaniu rzeczownik, czasownik i przymiotnik

     Wypowiada się w kilkuzdaniowej, spójnej formie

      

     W zakresie edukacji matematycznej:

     Dodaje i odejmuje różnymi sposobami w zakresie 100

     Potrafi wskazać w danej liczbie jedności, dziesiątki i setki

     Samodzielnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe

     Biegle mnoży i dzieli w zakresie 100

     Rozpoznaje odcinki równoległe i prostopadłe

     Stosuje porównywanie różnicowe i ilorazowe

     Wykonuje proste działania związane z obliczaniem czasu, ważeniem, mierzeniem, i liczeniem pieniędzy

      

     W zakresie edukacji społeczno-przyrodniczej:

     Wyróżnia jadalne części roślin

     Potrafi określić warunki konieczne do życia roślin

     Umie podać charakterystyczne cechy pór roku

     Zna życie niektórych środowisk, jak ogród, łąka, sad

     Nazywa podstawowe elementy pogody

     Zna zasady ochrony środowiska

     Opisuje własną miejscowość

     Stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drodze

     Rozpoznaje niektóre znaki drogowe

     Wie, na czym polega praca ludzi różnych zawodów

      

     W zakresie rozwoju artystycznego:

     Śpiewa piosenki indywidualnie i grupowo

     Gra na flecie lub dzwonkach proste melodie

     Czyta zapis nutowy

     Bierze udział w zabawach muzycznych

     Zachowuje proporcje w rysunku

     Umie zagospodarować całą płaszczyznę kartki

     Chętnie rysuje, maluje, wycina, lepi

     Dba o estetykę wykonywanych prac

     Zna podstawowe zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami

      

     W zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego i fizycznego

     Akceptuje zasady współżycia w grupie

     Ocenia własne możliwości, dba o bezpieczeństwo w czasie ćwiczeń

     Przestrzega zasady higieny osobistej

     Opanował podstawowe formy ruchu: chód, bieg, skos, rzut, czworakowanie, czołganie

     Umie zorganizować bezpieczne zabawy w szkole, na boisku i podwórku

     Uczestniczy w zawodach i rozgrywkach sportowych

     Rozumie konieczność dbania o własne zdrowie

     Pomaga kolegom i pracuje na rzecz grupy

     Pamięta o obowiązkach ucznia

     Zachowuje się kulturalnie w szkole i poza szkołą