• <h1 style="margin-bottom: 20px;">Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sptoszek.edupage.org</h1>

    <p id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do <a href="http://www.sptoszek.edupage.org" target="_blank" >Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku</a>.</p>

    <ul>
    <li>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data-publikacja">2015-03-01</span>.</li>
    <li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <span id="a11y-data-aktualizacja">2021-03-26</span>.</li>
    </ul>

    <p id="a11y-status">Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.</p>

    <p style="white-space: pre-wrap">Nie wszystkie łącza, filmiki, obrazki są opisane.</p>
    <p style="white-space: pre-wrap">Strona powstała długo przed wejściem ustawy o dostępności.</p>

    <p>Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data-sporzadzenie">2020-08-28</span>.</p>


    <p>Standardowe skróty.</p>

    <h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>

    <p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest <span id="a11y-osoba">Agata Zawadzka - Dyrektor</span>, <a href="mailto:dyrektor@sptoszek.pl" title="Adres e-mail do osoby kontaktowej w sprawie dostępności."><span id="a11y-email">dyrektor@sptoszek.pl</span></a>. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <a href="tel:32 233-43-14"><span id="a11y-telefon">32 233-43-14</span></a>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.</p>

    <p id="a11y-procedura" style="white-space: pre-wrap">Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>

    <p><a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich" target="_blank">Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich</a></p>

    <h2 id="a11y-architektura">Dostępność architektoniczna</h2>
    <p style="white-space: pre-wrap">Wejście do budynku jest na poziomie parteru, została zainstalowana winda dla osób niepełnosprawnych. W budynku są dostępne szerokie przestrzenie komunikacyjne.
    W obecnej sytuacji epidemiologicznej może następować ograniczenie w postaci wideomofonu.</p>


    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


    Strona 1
    MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
    ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
    Nazwa i adres podmiotu publicznego
    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku
    Numer identyfikacyjny REGON
    00121201700000
    Stan w dniu 01.01.2021 r.
    Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
    Dane kontaktowe
    E-mail sekretariatu podmiotu
    sp_toszek@op.pl
    E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
    sekretarz@sptoszek.pl
    Telefon kontaktowy
    322334314
    Data
    2021-02-03
    Miejscowość
    Toszek
    Lokalizacja siedziby podmiotu
    Województwo
    WOJ. ŚLĄSKIE
    Powiat
    Powiat gliwicki
    Gmina
    Toszek (miasto)
    Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
    dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
    [ X ] 2) wojewody
    Dział 1. Dostępność architektoniczna
    Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
    1
    1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
    komunikacyjne ?
    Strona 2
    [ X ] TAK
    2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
    posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
    technicznych?
    [ X ] TAK
    3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
    sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
    [ X ] TAK
    4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
    asystującego?
    [ X ] NIE
    5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
    ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
    [ X ] TAK
    Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
    Wejście do budynku jest na poziomie parteru, została zainstalowana winda dla osób niepełnosprawnych. W budynku są
    dostępne szerokie przestrzenie komunikacyjne.
    W obecnej sytuacji epidemiologicznej może następować ograniczenie w postaci wideodomofonu.
    Dział 2. Dostępność cyfrowa
    1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
    deklarację dostępności
    Liczba stron: 1
    Liczba aplikacji: 0
    Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
    ID a11y-url www.sptoszek.edupage.org
    ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
    ID a11y-data-sporzadzenie 2020-08-28
    2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
    deklaracji dostępności
    Liczba stron: 0
    Liczba aplikacji: 0
    Strona 3
    Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
    Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
    Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
    Oczekiwanie na ofertę modernizacji strony www.
    Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
    1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
    sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
    a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
    b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
    c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
    SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
    d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
    internetowych [ X ] TAK
    e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE
    f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
    aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
    g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
    h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
    2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
    indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
    [ X ] NIE
    Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
    1
    3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
    działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
    a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
    [ X ] TAK
    b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
    [ X ] NIE
    c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
    [ X ] TAK
    Strona 4
    4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
    szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
    [ X ] NIE
    Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
    1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
    [ X ] NIE
    2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
    tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
    [ X ] NIE
    3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
    funkcjonowania podmiotu?
    [ X ] NIE
    4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
    [ X ] NIE