•  

     Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sptoszek.edupage.org

     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku.

     • Data publikacji strony internetowej: 2015-03-01.
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-27.

     Status zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Powody braku spełaniania wymagań

     • Nie wszystkie łącza, filmiki, obrazki są opisane.
      Strona powstała długo przed wejściem ustawy o dostępności.

     Przygotowanie deklaracji dostępności

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-28.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-07-27.

     Skróty klawiaturowe

     • Standardowe skróty.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Zawadzka -dyrektor, dyrektor@sptoszek.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 233-43-14 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

     Dostępność architektoniczna

     Wejście od ulicy wilkowickiej

     Wilkowicka 2
     44-180 Toszek

     Parking

     • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
     • Parking jest bezpłatny.

     Wejście do budynku

     • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
     • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.

     Aplikacje mobilne

     brak

     Dodatkowe informacje

     Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

     Strona 1
     MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
     ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
     Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
     Nazwa i adres podmiotu publicznego
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku
     Numer identyfikacyjny REGON
     00121201700000
     Stan w dniu 01.01.2021 r.
     Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
     Dane kontaktowe
     E-mail sekretariatu podmiotu
     sp_toszek@op.pl
     E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
     sekretarz@sptoszek.pl
     Telefon kontaktowy
     322334314
     Data
     2021-02-03
     Miejscowość
     Toszek
     Lokalizacja siedziby podmiotu
     Województwo
     WOJ. ŚLĄSKIE
     Powiat
     Powiat gliwicki
     Gmina
     Toszek (miasto)
     Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
     dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
     [ X ] 2) wojewody
     Dział 1. Dostępność architektoniczna
     Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
     1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
     komunikacyjne ?
     Strona 2
     [ X ] TAK
     2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
     posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
     technicznych?
     [ X ] TAK
     3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
     sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
     [ X ] TAK
     4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
     asystującego?
     [ X ] NIE
     5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
     ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
     [ X ] TAK
     Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
     Wejście do budynku jest na poziomie parteru, została zainstalowana winda dla osób niepełnosprawnych. W budynku są
     dostępne szerokie przestrzenie komunikacyjne.
     W obecnej sytuacji epidemiologicznej może następować ograniczenie w postaci wideodomofonu.
     Dział 2. Dostępność cyfrowa
     1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
     deklarację dostępności
     Liczba stron: 1
     Liczba aplikacji: 0
     Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
     ID a11y-url www.sptoszek.edupage.org
     ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
     ID a11y-data-sporzadzenie 2020-08-28
     2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
     deklaracji dostępności
     Liczba stron: 0
     Liczba aplikacji: 0
     Strona 3
     Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
     Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
     Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
     Oczekiwanie na ofertę modernizacji strony www.
     Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
     1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
     sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
     a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
     b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
     c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
     SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
     d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
     internetowych [ X ] TAK
     e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE
     f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
     aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
     g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
     h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
     2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
     indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
     [ X ] NIE
     Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
     1
     3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
     działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
     a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
     [ X ] TAK
     b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
     [ X ] NIE
     c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
     [ X ] TAK
     Strona 4
     4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
     szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
     [ X ] NIE
     Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
     1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
     [ X ] NIE
     2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
     tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
     [ X ] NIE
     3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
     funkcjonowania podmiotu?
     [ X ] NIE
     4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
     [ X ] NIE