• Moje przedmioty

    •  

     W naszej szkole nauczam języka angielskiego

      i prowadzę zajęcia wyrównawcze z tego języka.

      W roku szkolnym 2012/13 prowadzę zajęcia w ramach projektu szkolnego Comenius.

      

      

     Kryteria oceniania

     KLASA IV

      

      

     Ocena dopuszczająca

     Ocena dostateczna

     Ocena dobra

      

     Ocena bardzo dobra

      

     uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania w klasie, np. nie przerywa, gdy mówi inny uczeń, nie przeszkadza nauczycielowi

     uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania w klasie, np. nie przerywa, gdy mówi inny uczeń, nie przeszkadza nauczycielowi

     uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania w klasie, np. nie przerywa, gdy mówi inny uczeń, nie przeszkadza nauczycielowi

     uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania w klasie, np. nie przerywa, gdy mówi inny uczeń, nie przeszkadza nauczycielowi

      

     przyjmuje otwartą postawę wobec różności, np. jest tolerancyjny wobec ludzi innych ras

      

     przyjmuje otwartą postawę wobec różności, np. jest tolerancyjny wobec ludzi innych ras

      

     przyjmuje otwartą postawę wobec różności, np. jest tolerancyjny wobec ludzi innych ras

      

     przyjmuje otwartą postawę wobec różności, np. jest tolerancyjny wobec ludzi innych ras

      

     nazywa święta i zwyczaje

     nazywa święta i zwyczaje

     nazywa i opisuje święta i zwyczaje

     składanie życzeń świątecznych

     i okolicznościowych

     składanie życzeń świątecznych

     i okolicznościowych

     składanie życzeń świątecznych

     i okolicznościowych

     składanie życzeń świątecznych

     i okolicznościowych

     wyrażanie prośby

     i podziękowania

     wyrażanie prośby

     i podziękowania

     wyrażanie prośby

     i podziękowania

     wyrażanie prośby

     i podziękowania

     jest świadomy inności języków (ojczystego oraz obcego)

      

     jest świadomy inności języków (ojczystego oraz obcego)

      

     jest świadomy inności języków (ojczystego oraz obcego)

      

     jest świadomy inności języków (ojczystego oraz obcego)

      

     wyraża zgodę lub braku zgody

     wyraża zgodę lub braku zgody

     wyraża zgodę lub braku zgody

     wyraża zgodę lub braku zgody

     kolory

     kolory

     kolory

     Kolory

     umie wymienić zwierzęta domowe i dzikie

     umie wymienić i opisać zwierzęta domowe i dzikie

      

     umie wymienić zabawki

     umie wymienić i opisać zabawki

     umie wymienić przybory szkolne i wyposażenie klasy

     umie opisać klasę

     umie wymienić członków rodziny

     Umie wymienić i opisać członków rodziny

     umie wymienić części ciała i elementy twarzy

     opis wyglądu zewnętrznego - ustnie i pisemnie

     opis wyglądu zewnętrznego - ustnie i pisemnie

     umie wymienić fryzury i kolory włosów

     Umie wymienić nazwy ubrań

     Umie wymienić i zapisać nazwy ubrań

     Umie wymienić produkty żywnościowe

     Umie wymienić i napisać produkty żywnościowe

     Umie opowiedzieć o posiłkach

      i swoich preferencjach żywieniowych

     Umie opowiedzieć i opisać posiłki

      i swoje preferencje żywieniowe

     Umie wymienić pomieszczenia w domu, sprzęty domowe

     Umie wymienić i zapisać pomieszczenia w domu, sprzęty domowe

     Opis pomieszczeń - ustnie i pisemnie

      

     Umie wymienić umiejętności umysłowe i ruchowe

     Umie wymienić i zapisać umiejętności umysłowe

      i ruchowe

     Umie tworzyć i zapisywać zdania o umiejętnościach umysłowych  i ruchowych

     codzienne czynności - rozumienie ze słuchu

     codzienne czynności - rozumienie ze słuchu i zapisywanie

     Opis dnia- ustnie i pisemnie

     dyscypliny sportowe- wymienić

     dyscypliny sportowe - wymienić i zrozumieć ze słuchu

     dyscypliny sportowe - tworzenie wypowiedzi o sobie i innych

      

     dni tygodnia, pory roku - wymienić

     dni tygodnia, pory roku - wymienić i zapisać

     Tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych na temat pór roku i harmonogramu dnia

     Państwa- wymienić

     Państwa -wymienić i zapisać

     Państwa - wymienić i zapisać

     Państwa- wymienić i zapisać, utworzyć narodowości

     przyimki miejsca - wymienić

     przyimki miejsca - tworzenie zdań

      

     świat magii i fantazji - wymienić

     Opisać postacie świata magii i fantazji

     liczby 1-100 - wymienić

     liczby 1-100 - wymienić i zapisać

     liczby 1-100 - wymienić, zapisać i rozpoznać ze słuchu

     liczby 1-100 - wymienić, zapisać i rozpoznać ze słuchu

      

     odmiana czasownika to be

     zdania twierdzące, przeczące

      i pytania z czasownikiem to be

      

     zdania twierdzące, przeczące

      i pytania z czasownikiem to be

      

     zdania twierdzące, przeczące

      i pytania z czasownikiem to be

      

     potrafi zrozumieć bardzo podstawowe słowa i wyrażenia dotyczące własnej osoby i najbliższego otoczenia

     potrafi zrozumieć bardzo podstawowe słowa i wyrażenia dotyczące własnej osoby

     i najbliższego otoczenia

     potrafi zrozumieć bardzo podstawowe słowa i wyrażenia dotyczące własnej osoby

     i najbliższego otoczenia

     potrafi zrozumieć bardzo podstawowe słowa i wyrażenia dotyczące własnej osoby

     i najbliższego otoczenia

     rozumie znane nazwy, pojedyncze słowa i bardzo proste zdania, np. na plakatach, ogłoszeniach

     rozumie znane nazwy, pojedyncze słowa i bardzo proste zdania, np. na plakatach, ogłoszeniach

     potrafi zrozumieć główny sens zawarty w krótkich komunikatach i ogłoszeniach

     potrafi zrozumieć główny sens zawarty w krótkich komunikatach i ogłoszeniach

      

     odmiana czasownika to have got

     zdania twierdzące, przeczące

     i pytania z czasownikiem

     to have/have got

     zdania twierdzące, przeczące

     i pytania z czasownikiem

     to have/have got

     zdania twierdzące, przeczące

     i pytania z czasownikiem

     to have/have got

     liczba pojedyncza i mnoga

     liczba pojedyncza i mnoga

     liczba pojedyncza i mnoga

     liczba pojedyncza i mnoga

     zaimek osobowy,  forma podmiotu I,  forma dopełnienia me

     zaimek osobowy,  forma podmiotu I,  forma dopełnienia me

     zaimek osobowy,  forma podmiotu  I,  forma dopełnienia me

     zaimek osobowy,  forma podmiotu I,  forma dopełnienia me

     witanie się i przedstawianie

     witanie się i przedstawianie

     witanie się i przedstawianie

     witanie się i przedstawianie

     godziny, czas, pory dnia- wymienić

     godziny, czas, pory dnia -wymienić, zapisać

     Tworzenie zdań z wykorzystaniem godzin, czasu, pór dnia - ustnie i pisemnie

     tworzy pytania i odpowiedzi z pomocą nauczyciela

     Tworzy pytania i odpowiedzi w formie replik

     Samodzielnie tworzy pytania szczegółowe

     zdania oznajmujące

      z czasownikiem can

     zdania oznajmujące, przeczące

     i pytania z czasownikiem modalnym can

      

     zdania oznajmujące, przeczące

     i pytania z czasownikiem modalnym can

      

     zdania oznajmujące, przeczące

     i pytania z czasownikiem modalnym can

      

      

     potrafi pracować

      w parze

      z kolegą/koleżanką

     potrafi pracować

      w parze

      z kolegą/koleżanką

     potrafi pracować

      w parze

      z kolegą/koleżanką

      

     potrafi pracować w grupie

     potrafi pracować w grupie

     potrafi pracować w grupie

      

     potrafi zauważyć różnice i podobieństwa między językami

      

     potrafi zauważyć różnice i podobieństwa między językami

      

     potrafi zauważyć różnice i podobieństwa między językami

      

      

     rozumie bardzo proste

      i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie

      i powoli, w standardowej odmianie języka

      

     rozumie bardzo proste

      i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie

      i powoli, w standardowej odmianie języka

      

     rozumie bardzo proste

      i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie

      i powoli, w standardowej odmianie języka

      

      

     zaimek wskazujący liczba pojedyncza this, that liczba mnoga these, those

     zaimek wskazujący liczba pojedyncza this, that liczba mnoga these, those

     zaimek wskazujący liczba pojedyncza this, that liczba mnoga these, those

      

     zaimek dzierżawczy występujący po rzeczowniku my występujący samodzielnie mine

     zaimek dzierżawczy występujący po rzeczowniku my występujący samodzielnie mine

     zaimek dzierżawczy występujący po rzeczowniku my występujący samodzielnie mine

      

     zaimki pytające używane przy   t    tworzeniu pytań who, what,                   where, how, whose

     zaimki pytające używane przy tworzeniu pytań who, what, where, how, whose

     zaimki pytające używane przy tworzeniu pytań who, what, where, how, whose

      

     Czas Present Simple

     Czas Present Simple

     Czas Present Simple

      

     potrafi w formie prostego tekstu udzielić podstawowych informacji na swój temat

     potrafi w formie prostego tekstu udzielić podstawowych informacji na swój temat

     potrafi w formie prostego tekstu udzielić podstawowych informacji na swój temat

      

     potrafi napisać bardzo prosty krótki tekst według wzoru, np. na pocztówce

     potrafi napisać bardzo prosty krótki tekst według wzoru, np. na pocztówce

     potrafi napisać bardzo prosty krótki tekst według wzoru, np. na pocztówce

      

     tryb rozkazujący

     tryb rozkazujący

     tryb rozkazujący

      

      

     rozumie krótkie i proste wypowiedzi pisemne

      

     samodzielnie formułuje bardzo proste

     i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne

     samodzielnie formułuje bardzo proste

     i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne

      

     uczestniczy w prostej rozmowie

     uczestniczy w prostej rozmowie

     uczestniczy w prostej rozmowie

      

     forma dzierżawcza Jane's

      

     forma dzierżawcza Jane's

      

     forma dzierżawcza Jane's

      

      

     przedimek nieokreślony a/an

     przedimek nieokreślony a/an

     przedimek nieokreślony a/an

      

     konstrukcja there is/there are

     konstrukcja there is/there are

     konstrukcja there is/there are

      

     popełnia błędy składniowe, interpunkcyjne i gramatyczne w     pracach pisemnych, niestarannie prowadzony zeszyt

     Popełnia nieliczne błędy składniowe, interpunkcyjne lub gramatyczne  w pracach pisemnych - nienaganna estetyka i czytelny charakter pisma (nie dotyczy dysgrafów)

     Prace pisemne wykonane bezbłędnie  - nienaganna estetyka i czytelny charakter pisma (nie dotyczy dysgrafów)

      

     chętnie pomaga innym

      

     chętnie pomaga innym

      

     chętnie pomaga innym

      

      

      

      

     chętnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach, np. w przedstawieniach

      

     chętnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach, np. w przedstawieniach

      

      

     jest zainteresowany informacjami na temat swoich rówieśników

     z innych krajów

      

     jest zainteresowany informacjami na temat swoich rówieśników

     z innych krajów

      

      

      

     zmienia formę przekazu

     z ustnej na pisemną oraz

     z pisemnej na ustną

     zmienia formę przekazu

     z ustnej na pisemną oraz

     z pisemnej na ustną

      

      

     podawanie i zdobywanie informacji poprzez zadawanie pytań

     podawanie i zdobywanie informacji poprzez zadawanie pytań

      

      

     wyszukuje proste informacje szczegółowe

     w tekście słuchanym

     wyszukuje proste informacje szczegółowe

      w tekście słuchanym

      

      

     rozumie ogólny sens tekstów słuchanych prezentowanych

     w klasie

     rozumie ogólny sens tekstów słuchanych prezentowanych

     w klasie

     skala ocen za testy językowe (language tests)      

     Ocena celująca (6)

     min 90% w teście głównym oraz zaliczone zadanie dodatkowe

     Ocena bardzo dobra (5)

     90% lub więcej

     27-30 punktów

     Ocena dobra (4)

     73% lub więcej

     22-26 punktów

     Ocena dostateczna (3)

     60% lub więcej

     18-21 punktów

     Ocena dopuszczająca (2)

     45% lub więcej

     13-17 punktów

     Ocena niedostateczna (1)

     poniżej 45%

     0-12 punktów

     skala ocen za testy sprawdzające sprawności  językowe                       

                                        (skills tests)

     Ocena celująca (6)

     min 90% w teście głównym oraz zaliczone zadanie dodatkowe

      Ocena bardzo dobra (5)

     90% lub więcej

     36-40 punktów

     Ocena dobra (4)

     73% lub więcej

     30-35 punktów

     Ocena dostateczna (3)

     60% lub więcej

     24-29 punktów

     Ocena dopuszczająca (2)

     45% lub więcej

     18-23 punktów

     Ocena niedostateczna (1)

     poniżej 45%

     0-17 punktów

      

      

      

      

      

      

     KARTKÓWKI

     0-29 %       ocena niedostateczna

     30-47 %     ocena dopuszczająca

     48-65 %     ocena dostateczna

     66-83 %     ocena dobra

     84-100 %   ocena bardzo dobra

      

     klasa V

     Ocena dopuszczająca

     Ocena dostateczna

     Ocena dobra

      

     Ocena bardzo dobra

      

      

     jest świadomy inności języków (ojczystego oraz obcego)

      

     jest świadomy inności języków (ojczystego oraz obcego)

     jest świadomy inności języków (ojczystego oraz obcego)

      

     jest świadomy inności języków (ojczystego oraz obcego)

     potrafi zauważyć różnice i podobieństwa między językami

      

     potrafi zauważyć różnice i podobieństwa między językami

      

     potrafi zauważyć różnice i podobieństwa między językami

      

     potrafi zauważyć różnice i podobieństwa między językami

      

     przyjmuje otwartą postawę wobec różności, np. jest tolerancyjny wobec ludzi innych ras

      

     przyjmuje otwartą postawę wobec różności, np. jest tolerancyjny wobec ludzi innych ras

      

     przyjmuje otwartą postawę wobec różności, np. jest tolerancyjny wobec ludzi innych ras

      

     przyjmuje otwartą postawę wobec różności, np. jest tolerancyjny wobec ludzi innych ras

      

     rozumie krótkie i proste wypowiedzi pisemne

      

     rozumie krótkie i proste wypowiedzi pisemne

      

     rozumie dłuższe i rozwinięte wypowiedzi pisemne

      

     rozumie dłuższe i rozwinięte wypowiedzi pisemne

      

     samodzielnie formułuje bardzo proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne

     samodzielnie formułuje bardzo proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne

     samodzielnie formułuje dłuższe i rozwinięte wypowiedzi ustne i pisemne

     samodzielnie formułuje dłuższe i rozwinięte wypowiedzi ustne i pisemne

     uczestniczy w prostej rozmowie

     uczestniczy w prostej rozmowie

     uczestniczy w rozwiniętej rozmowie

     uczestniczy w dłuższej i rozwiniętej rozmowie

     składa życzenia świąteczne i okolicznościowe

     składa życzenia świąteczne i okolicznościowe

     składa życzenia świąteczne

      i okolicznościowe

     składa życzenia świąteczne

     i okolicznościowe

     nazywa zawody

     Nazywa, zapisuje i rozpoznaje ze słuchu zawody

     nazywa i omawia zawody, rozmawia o własnych planach zawodowych

     nazywa i omawia zawody, rozmawia o własnych planach zawodowych

     wyraża prośbę

     i podziękowania

     wyraża prośbę

     i podziękowania

     wyraża prośbę

     i podziękowania

     wyraża prośbę

     i podziękowania

     wyraża zgodę lub brak zgody

     wyraża zgodę lub brak zgody

     wyraża zgodę lub brak zgody

     wyraża zgodę lub brak zgody

     Kolory - nazywa, pisze, rozpoznaje ze słuchu

     Kolory - nazywa, pisze, rozpoznaje ze słuchu

     Kolory - nazywa, pisze, rozpoznaje ze słuchu

     Kolory - nazywa, pisze, rozpoznaje ze słuchu

     Potrafi wymienić i napisać zwierzęta domowe i dzikie

     Potrafi wymienić i napisać zwierzęta domowe i dzikie

     Potrafi wymienić, napisać i opisać zwierzęta domowe i dzikie

     Potrafi wymienić i napisać zabawki

     Potrafi wymienić i opisać zabawki

     Potrafi wymienić przybory szkolne, wyposażenie klasy

     umie opisać klasę

     Potrafi wymienić przedmioty szkolne

     Potrafi wymienić i zapisać przedmioty szkolne

     Potrafi opowiedzieć i napisać o swoich przedmiotach szkolnych

     Potrafi wymienić i zapisać członków rodziny

     Potrafi opowiedzieć i opisać swoich członków rodziny

     opis wyglądu zewnętrznego - ustnie i pisemnie

     Opowiada i opisuje posiłki

      i swoje preferencje żywieniowe

     Opis pomieszczeń - ustnie i pisemnie

     Potrafi wymienić umiejętności umysłowe i ruchowe

     umiejętności umysłowe

      i ruchowe - wymienić i zapisać

     umiejętności umysłowe

      i ruchowe - tworzenie zdań pisemnie i ustnie

     stany emocjonalne i uczucia - wymienić

     stany emocjonalne i uczucia - wymienić i zapisać

     stany emocjonalne i uczucia - tworzenie zdań - ustnie i pisemnie

     Zainteresowania - wymienić

     Zainteresowania - wymienić i zapisać

     Zainteresowania - tworzenie wypowiedzi i tekstów

     codzienne czynności - wymienić

     codzienne czynności- wymienić i zapisać

     Potrafi utworzyć zdania opisujące codzienne czynności- ustnie

      i pisemnie, odpowiedzieć na pytania, rozpoznać ze słuchu

     dyscypliny sportowe - wymienić

      

     dyscypliny sportowe - wymienić i zapisać

      

     Potrafi utworzyć zdania opisujące dyscypliny sportowe - ustnie

      i pisemnie, odpowiedzieć na pytania dotyczące sportu

      i rozpoznać ze słuchu dyscypliny

      

      

      

     Wymienić pospolite choroby

      

      

     Wymienić i zapisać pospolite choroby

      

      

     Potrafi utworzyć zdania ustnie i pisemnie dotyczące chorób, przeprowadzić dialog u lekarza i rozpoznać ze słuchu pospolite choroby

     dni tygodnia, pory roku, miesiące, pogoda - wymowa i pisownia

     dni tygodnia, pory roku, miesiące, pogoda - wymowa i pisownia

     Potrafi utworzyć wypowiedź ustną i pisemną na temat dni tygodnia, pór roku, miesięcy, pogody oraz rozpoznać ze słuchu

     liczba pojedyncza i mnoga

     liczba pojedyncza i mnoga

     liczba pojedyncza i mnoga

     liczba pojedyncza i mnoga

     forma dzierżawcza Jane's

      

     forma dzierżawcza Jane's

      

     forma dzierżawcza Jane's

      

     forma dzierżawcza Jane's

      

     Zawody - wymienić

     Zawody - wymienić i zapisać

     Tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych na temat zawodów, opisywanie zawodów, rozpoznawanie ze słuchu

     środki transportu - wymienić

     środki transportu - wymienić i zapisać

      Tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych na temat środków transportu, rozpoznawanie ze słuchu środków transportu, środki transportu + by

      

     państwa i narodowości -wymienić i zapisać

     Opisywanie państw i narodowości - ustnie i pisemnie, rozpoznawanie ze słuchu

     przyimki miejsca -wymienić i zapisać

     Tworzenie zdań ustnie i pisemnie z wykorzystaniem przyimków miejsca, rozumienie ze słuchu położenia przedmiotów

     tryb rozkazujący

     tryb rozkazujący

     tryb rozkazujący

     tryb rozkazujący

     witanie się i przedstawianie

     witanie się i przedstawianie

     witanie się i przedstawianie

     witanie się i przedstawianie

     godziny, czas, pory dnia, miesiące

     godziny, czas, pory dnia, miesiące

     godziny, czas, pory dnia, miesiące

     godziny, czas, pory dnia, miesiące

     liczby 1-100 - ustnie, pisemnie, rozumienie ze słuchu

     zdania twierdzące,przeczące

      i pytania z czasownikiem to be

      

     zdania twierdzące, przeczące

      i pytania z czasownikiem to be

      

     zdania twierdzące, przeczące

      i pytania z czasownikiem to be

      

     zdania twierdzące, przeczące

      i pytania z czasownikiem to be

      

     zdania twierdzące, przeczące

     i pytania z czasownikiem

     to have/have got

     zdania twierdzące, przeczące

     i pytania z czasownikiem

     to have/have got

     zdania twierdzące, przeczące

     i pytania z czasownikiem

     to have/have got

     zdania twierdzące, przeczące

     i pytania z czasownikiem

     to have/have got

     zdania oznajmujące, przeczące

     i pytania z czasownikiem modalnym can

     zdania oznajmujące, przeczące

     i pytania z czasownikiem modalnym can

     zdania oznajmujące, przeczące

     i pytania z czasownikiem modalnym can

     zdania oznajmujące, przeczące

     i pytania z czasownikiem modalnym can

     konstrukcja there is/there are

     konstrukcja there is/there are

     konstrukcja there is/there are

     konstrukcja there is/there are

     Czas Present Simple

     Czas Present Simple

     Czas Present Simple

     Czas Present Simple

     zaimek osobowy,  forma podmiotu, I forma dopełnienia me

     zaimek osobowy,  forma podmiotu, I forma dopełnienia me

     zaimek osobowy,  forma podmiotu, I forma dopełnienia me

     zaimek osobowy,  forma podmiotu, I forma dopełnienia me

     zaimek wskazujący liczba pojedyncza this, that liczba mnoga these, those

     zaimek wskazujący liczba pojedyncza this, that liczba mnoga these, those

     zaimek wskazujący liczba pojedyncza this, that liczba mnoga these, those

     zaimek wskazujący liczba pojedyncza this, that liczba mnoga these, those

     zaimek dzierżawczy występujący po rzeczowniku my występujący samodzielnie mine

     zaimek dzierżawczy występujący po rzeczowniku my występujący samodzielnie mine

     zaimek dzierżawczy występujący po rzeczowniku my występujący samodzielnie mine

     zaimek dzierżawczy występujący po rzeczowniku my występujący samodzielnie mine

     zaimki pytające używane przy tworzeniu pytań who, what, where, how, whose

     zaimki pytające używane przy tworzeniu pytań who, what, where, how, whose

     zaimki pytające używane przy tworzeniu pytań who, what, where, how, whose

     zaimki pytające używane przy tworzeniu pytań who, what, where, how, whose

     uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania w klasie, np. nie przerywa, gdy mówi inny uczeń, nie przeszkadza nauczycielowi

     uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania w klasie, np. nie przerywa, gdy mówi inny uczeń, nie przeszkadza nauczycielowi

     uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania w klasie, np. nie przerywa, gdy mówi inny uczeń, nie przeszkadza nauczycielowi

      

     uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania w klasie, np. nie przerywa, gdy mówi inny uczeń, nie przeszkadza nauczycielowi

      

      

     nazywa i opisuje święta i zwyczaje

     nazywa i opisuje święta i zwyczaje

     nazywa i opisuje święta i zwyczaje

      

     potrafi pracować

      w parze

      z kolegą/koleżanką

     potrafi pracować

      w parze

      z kolegą/koleżanką

     potrafi pracować

      w parze

      z kolegą/koleżanką

      

     potrafi pracować w grupie

     potrafi pracować w grupie

     potrafi pracować w grupie

      

     Czas Present Continuous

     Czas Present Continuous

     Czas Present Continuous

      

     jest zainteresowany informacjami na temat swoich rówieśników

     z innych krajów

      

     jest zainteresowany informacjami na temat swoich rówieśników

     z innych krajów

      

     jest zainteresowany informacjami na temat swoich rówieśników

     z innych krajów

      

      

     posługuje się podstawowym

     zasobem środków leksykalnych

     posługuje się podstawowym

     zasobem środków leksykalnych

      

     posługuje się podstawowym

     zasobem środków leksykalnych

      

      

     zmienia formę przekazu

     z ustnej na pisemną oraz

     z pisemnej na ustną

     zmienia formę przekazu

     z ustnej na pisemną oraz

     z pisemnej na ustną

     zmienia formę przekazu

     z ustnej na pisemną oraz

     z pisemnej na ustną

      

     przedimek nieokreślony a/an, przedimek określony the, przedimek zerowy

     przedimek nieokreślony a/an, przedimek określony the, przedimek zerowy

     przedimek nieokreślony a/an, przedimek określony the, przedimek zerowy

      

     Potrafi określić kierunki

     Potrafi ustnie i pisemnie określić kierunki

     i sposoby dotarcia do celu

     Potrafi ustnie i pisemnie określić kierunki

     i sposoby dotarcia do celu

      

     podawanie i zdobywanie informacji poprzez zadawanie pytań

     podawanie i zdobywanie informacji poprzez zadawanie pytań

     podawanie i zdobywanie informacji poprzez zadawanie pytań

      

     różnica who's/whose

     różnica who's/whose

     różnica who's/whose

      

     kształty

     kształty

     Kształty

      

     liczebniki porządkowe

     liczebniki porządkowe

     liczebniki porządkowe

      

     pytania szczegółowe

      

     pytania szczegółowe

      

     pytania szczegółowe

      

     chętnie pomaga innym

      

     chętnie pomaga innym

      

     chętnie pomaga innym

      

      

      

      

     chętnie uczestniczy

      w dodatkowych zajęciach, np. w przedstawieniach

      

     chętnie uczestniczy

      w dodatkowych zajęciach, np. w przedstawieniach

      

      

     pytanie i wyjaśnianie, dlaczego ktoś coś robi

     pytanie i wyjaśnianie, dlaczego ktoś coś robi

      

      

     zdania przydawkowe nieograniczające

     z użyciem who, which, where

     zdania przydawkowe nieograniczające

     z użyciem who, which, where

      

      

     czasownik should

     czasownik should

     skala ocen za testy językowe (language tests)      

     Ocena celująca (6)

     min 90% w teście głównym oraz zaliczone zadanie dodatkowe

     Ocena bardzo dobra (5)

     90% lub więcej

     27-30 punktów

     Ocena dobra (4)

     73% lub więcej

     22-26 punktów

     Ocena dostateczna (3)

     60% lub więcej

     18-21 punktów

     Ocena dopuszczająca (2)

     45% lub więcej

     13-17 punktów

     Ocena niedostateczna (1)

     poniżej 45%

     0-12 punktów

     skala ocen za testy sprawdzające sprawności  językowe                       

                                                 (skills tests)

     Ocena celująca (6)

     min 90% w teście głównym oraz zaliczone zadanie dodatkowe

      Ocena bardzo dobra (5)

     90% lub więcej

     36-40 punktów

     Ocena dobra (4)

     73% lub więcej

     30-35 punktów

     Ocena dostateczna (3)

     60% lub więcej

     24-29 punktów

     Ocena dopuszczająca (2)

     45% lub więcej

     18-23 punktów

     Ocena niedostateczna (1)

     poniżej 45%

     0-17 punktów

      

      

      

      

      

      

     KARTKÓWKI

     0-29 %       ocena niedostateczna

     30-47 %     ocena dopuszczająca

     48-65 %     ocena dostateczna

     66-83 %     ocena dobra

     84-100 %   ocena bardzo dobra

      

      

      

     klasa VI

     Ocena dopuszczająca

     Ocena dostateczna

     Ocena dobra

      

     Ocena bardzo dobra

      

      

     jest świadomy inności języków (ojczystego oraz obcego)

      

     jest świadomy inności języków (ojczystego oraz obcego)

     jest świadomy inności języków (ojczystego oraz obcego)

      

     jest świadomy inności języków (ojczystego oraz obcego)

     potrafi zauważyć różnice i podobieństwa między językami

      

     potrafi zauważyć różnice i podobieństwa między językami

      

     potrafi zauważyć różnice i podobieństwa między językami

      

     potrafi zauważyć różnice i podobieństwa między językami

      

     przyjmuje otwartą postawę wobec różności, np. jest tolerancyjny wobec ludzi innych ras

      

     przyjmuje otwartą postawę wobec różności, np. jest tolerancyjny wobec ludzi innych ras

      

     przyjmuje otwartą postawę wobec różności, np. jest tolerancyjny wobec ludzi innych ras

      

     przyjmuje otwartą postawę wobec różności, np. jest tolerancyjny wobec ludzi innych ras

      

     rozumie krótkie i proste wypowiedzi pisemne

      

     rozumie krótkie i proste wypowiedzi pisemne

      

     rozumie dłuższe i rozwinięte wypowiedzi pisemne

      

     rozumie dłuższe i rozwinięte wypowiedzi pisemne

      

     samodzielnie formułuje bardzo proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne

     samodzielnie formułuje bardzo proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne

     samodzielnie formułuje dłuższe i rozwinięte wypowiedzi ustne i pisemne

     samodzielnie formułuje dłuższe i rozwinięte wypowiedzi ustne i pisemne

     uczestniczy w prostej rozmowie

     uczestniczy w prostej rozmowie

     uczestniczy w rozwiniętej rozmowie

     uczestniczy w dłuższej i rozwiniętej rozmowie

     składa życzenia świąteczne i okolicznościowe

     składa życzenia świąteczne i okolicznościowe

     składa życzenia świąteczne

      i okolicznościowe

     składa życzenia świąteczne

     i okolicznościowe

     Nazywa, zapisuje i rozpoznaje ze słuchu zawody

     nazywa i omawia zawody, rozmawia o własnych planach zawodowych

     nazywa i omawia zawody, rozmawia o własnych planach zawodowych

     wyraża prośbę

     i podziękowania

     wyraża prośbę

     i podziękowania

     wyraża prośbę

     i podziękowania

     wyraża prośbę

     i podziękowania

     wyraża zgodę lub brak zgody

     wyraża zgodę lub brak zgody

     wyraża zgodę lub brak zgody

     wyraża zgodę lub brak zgody

     Kolory - nazywa, pisze, rozpoznaje ze słuchu

     Kolory - nazywa, pisze, rozpoznaje ze słuchu

     Kolory - nazywa, pisze, rozpoznaje ze słuchu

     Kolory - nazywa, pisze, rozpoznaje ze słuchu

     Potrafi wymienić, napisać i opisać zwierzęta domowe i dzikie

     Potrafi wymienić i opisać zabawki

     Potrafi wymienić przybory szkolne, wyposażenie klasy

     umie opisać klasę

     Potrafi wymienić przedmioty szkolne

     Potrafi wymienić i zapisać przedmioty szkolne

     Potrafi opowiedzieć i napisać o swoich przedmiotach szkolnych

     Potrafi wymienić i zapisać członków rodziny

     Potrafi opowiedzieć i opisać swoich członków rodziny

     opis wyglądu zewnętrznego - ustnie i pisemnie

     Opowiada i opisuje posiłki

      i swoje preferencje żywieniowe, zamawianie posiłków w restauracji

     Opis pomieszczeń - ustnie i pisemnie

     umiejętności umysłowe

      i ruchowe - wymienić i zapisać

     umiejętności umysłowe

      i ruchowe - tworzenie zdań pisemnie i ustnie

     stany emocjonalne i uczucia - wymienić i zapisać

     stany emocjonalne i uczucia - tworzenie zdań - ustnie i pisemnie

     Zainteresowania - wymienić i zapisać

     Zainteresowania - tworzenie wypowiedzi i tekstów

     codzienne czynności- wymienić i zapisać

     Potrafi utworzyć zdania opisujące codzienne czynności- ustnie

      i pisemnie, odpowiedzieć na pytania, rozpoznać ze słuchu

      

     dyscypliny sportowe - wymienić i zapisać

      

     Potrafi utworzyć zdania opisujące dyscypliny sportowe - ustnie

      i pisemnie, odpowiedzieć na pytania dotyczące sportu

      i rozpoznać ze słuchu dyscypliny

      

      

     Wymienić i zapisać pospolite choroby

     Potrafi utworzyć zdania ustnie i pisemnie dotyczące chorób, przeprowadzić dialog u lekarza i rozpoznać ze słuchu pospolite choroby

     dni tygodnia, pory roku, miesiące, pogoda - wymowa i pisownia

     dni tygodnia, pory roku, miesiące, pogoda - wymowa i pisownia

     Potrafi utworzyć wypowiedź ustną i pisemną na temat dni tygodnia, pór roku, miesięcy, pogody oraz rozpoznać ze słuchu

     liczba pojedyncza i mnoga

     liczba pojedyncza i mnoga

     liczba pojedyncza i mnoga

     liczba pojedyncza i mnoga

     forma dzierżawcza Jane's

      

     forma dzierżawcza Jane's

      

     forma dzierżawcza Jane's

      

     forma dzierżawcza Jane's

      

     środki transportu - wymienić i zapisać

      Tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych na temat środków transportu, rozpoznawanie ze słuchu środków transportu, środki transportu + by

      

     państwa i narodowości -wymienić i zapisać

     Opisywanie państw i narodowości - ustnie i pisemnie, rozpoznawanie ze słuchu

     Tworzenie zdań ustnie i pisemnie z wykorzystaniem przyimków miejsca, rozumienie ze słuchu położenia przedmiotów

     tryb rozkazujący

     tryb rozkazujący

     tryb rozkazujący

     tryb rozkazujący

     witanie się i przedstawianie

     witanie się i przedstawianie

     witanie się i przedstawianie

     witanie się i przedstawianie

     godziny, czas, pory dnia, miesiące

     godziny, czas, pory dnia, miesiące

     godziny, czas, pory dnia, miesiące

     godziny, czas, pory dnia, miesiące

     liczby 1-100 - ustnie, pisemnie, rozumienie ze słuchu

     zdania twierdzące,przeczące

      i pytania z czasownikiem to be

      

     zdania twierdzące, przeczące

      i pytania z czasownikiem to be

      

     zdania twierdzące, przeczące

      i pytania z czasownikiem to be

      

     zdania twierdzące, przeczące

      i pytania z czasownikiem to be

      

     zdania twierdzące, przeczące

     i pytania z czasownikiem

     to have/have got

     zdania twierdzące, przeczące

     i pytania z czasownikiem

     to have/have got

     zdania twierdzące, przeczące

     i pytania z czasownikiem

     to have/have got

     zdania twierdzące, przeczące

     i pytania z czasownikiem

     to have/have got

     zdania oznajmujące, przeczące

     i pytania z czasownikiem modalnym can

     zdania oznajmujące, przeczące

     i pytania z czasownikiem modalnym can

     zdania oznajmujące, przeczące

     i pytania z czasownikiem modalnym can

     zdania oznajmujące, przeczące

     i pytania z czasownikiem modalnym can

     konstrukcja there is/there are

     konstrukcja there is/there are

     konstrukcja there is/there are

     konstrukcja there is/there are

     Czas Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect

     zaimek osobowy,  forma podmiotu, I forma dopełnienia me

     zaimek osobowy,  forma podmiotu, I forma dopełnienia me

     zaimek osobowy,  forma podmiotu, I forma dopełnienia me

     zaimek osobowy,  forma podmiotu, I forma dopełnienia me

     zaimek wskazujący liczba pojedyncza this, that liczba mnoga these, those

     zaimek wskazujący liczba pojedyncza this, that liczba mnoga these, those

     zaimek wskazujący liczba pojedyncza this, that liczba mnoga these, those

     zaimek wskazujący liczba pojedyncza this, that liczba mnoga these, those

     zaimek dzierżawczy występujący po rzeczowniku my występujący samodzielnie mine

     zaimek dzierżawczy występujący po rzeczowniku my występujący samodzielnie mine

     zaimek dzierżawczy występujący po rzeczowniku my występujący samodzielnie mine

     zaimek dzierżawczy występujący po rzeczowniku my występujący samodzielnie mine

     zaimki pytające używane przy tworzeniu pytań who, what, where, how, whose

     zaimki pytające używane przy tworzeniu pytań who, what, where, how, whose

     zaimki pytające używane przy tworzeniu pytań who, what, where, how, whose

     zaimki pytające używane przy tworzeniu pytań who, what, where, how, whose

     uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania w klasie, np. nie przerywa, gdy mówi inny uczeń, nie przeszkadza nauczycielowi

     uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania w klasie, np. nie przerywa, gdy mówi inny uczeń, nie przeszkadza nauczycielowi

     uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania w klasie, np. nie przerywa, gdy mówi inny uczeń, nie przeszkadza nauczycielowi

      

     uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania w klasie, np. nie przerywa, gdy mówi inny uczeń, nie przeszkadza nauczycielowi

      

     nazywa i opisuje święta i zwyczaje

     potrafi pracować w parze z kolegą/koleżanką

     potrafi pracować w grupie

      

     jest zainteresowany informacjami na temat swoich rówieśników

     z innych krajów

      

     jest zainteresowany informacjami na temat swoich rówieśników

     z innych krajów

      

     jest zainteresowany informacjami na temat swoich rówieśników

     z innych krajów

      

      

     posługuje się podstawowym

     zasobem środków leksykalnych

     posługuje się podstawowym

     zasobem środków leksykalnych

      

     posługuje się podstawowym

     zasobem środków leksykalnych

      

      

     zmienia formę przekazu

     z ustnej na pisemną oraz

     z pisemnej na ustną

     zmienia formę przekazu

     z ustnej na pisemną oraz

     z pisemnej na ustną

     zmienia formę przekazu

     z ustnej na pisemną oraz

     z pisemnej na ustną

      

     przedimek nieokreślony a/an, przedimek określony the, przedimek zerowy

     przedimek nieokreślony a/an, przedimek określony the, przedimek zerowy

     przedimek nieokreślony a/an, przedimek określony the, przedimek zerowy

      

     Potrafi określić kierunki

     Potrafi ustnie i pisemnie określić kierunki

     i sposoby dotarcia do celu

     Potrafi ustnie i pisemnie określić kierunki

     i sposoby dotarcia do celu

      

     podawanie i zdobywanie informacji poprzez zadawanie pytań

     podawanie i zdobywanie informacji poprzez zadawanie pytań

     podawanie i zdobywanie informacji poprzez zadawanie pytań

      

     różnica who's/whose

     różnica who's/whose

     różnica who's/whose

     Kształty - pisownia, wymowa, rozumienie ze słuchu, tworzenie zdań

     liczebniki porządkowe - pisownia, wymowa, rozumienie ze słuchu

      

     pytania szczegółowe

      

     pytania szczegółowe

      

     pytania szczegółowe

      

     chętnie pomaga innym

      

     chętnie pomaga innym

      

     chętnie pomaga innym

      

      

      

      

     chętnie uczestniczy

      w dodatkowych zajęciach, np. w przedstawieniach

      

     chętnie uczestniczy

      w dodatkowych zajęciach, np. w przedstawieniach

      

      

     pytanie i wyjaśnianie, dlaczego ktoś coś robi

     pytanie i wyjaśnianie, dlaczego ktoś coś robi

      

     zdania przydawkowe nieograniczające

     z użyciem who, which, where

     zdania przydawkowe nieograniczające

     z użyciem who, which, where

     zdania przydawkowe nieograniczające

     z użyciem who, which, where

     Nazywanie sklepów

     Nazywanie sklepów, dokonywanie zakupów - ustnie i pisemnie

     Wymienić strony świata

     wypytywanie o szczegóły dotyczące ciekawych miejsc

     Wypytywanie i opisywanie szczegółów dotyczących ciekawych miejsc

     Wypytywanie, rozumienie ze słuchu i opisywanie szczegółów dotyczących ciekawych miejsc

      

     Uzupełnianie tekstu o wskazywaniu kierunków

     Opisywanie jak dotrzeć do celu

     Opisywanie, informowanie i rozumienie ze słuchu jak dotrzeć do celu

     nazywanie instytucji

      i środków transportu

     nazywanie instytucji

      i środków transportu

     nazywanie instytucji

      i środków transportu

     nazywanie instytucji

      i środków transportu

     nazywanie części komputera

      i omawianie zadań, jakie można wykonać przy użyciu komputera i internetu

     nazywanie części komputera

      i omawianie zadań, jakie można wykonać przy użyciu komputera i internetu

     nazywanie części komputera

      i omawianie zadań, jakie można wykonać przy użyciu komputera i internetu

     nazywanie części komputera

      i omawianie zadań, jakie można wykonać przy użyciu komputera i internetu

     rozmawianie o przyszłych planach - użycie frazy going to, czas Future Simple

     rozmawianie

     o doświadczeniach

      i umiejętnościach

     z przeszłości

     rozmawianie

     o doświadczeniach

      i umiejętnościach

     z przeszłości

     rozmawianie

     o doświadczeniach

      i umiejętnościach

     z przeszłości

     rozmawianie

     o doświadczeniach

      i umiejętnościach

     z przeszłości

     egzotyczne zwierzęta - wymienić

     egzotyczne zwierzęta - wymienić i zapisać

     egzotyczne zwierzęta - wymienić, zapisać i opisać

     ekologia (ekologiczne budowanie, ochrona środowiska) - wymienić

     ekologia (ekologiczne budowanie, ochrona środowiska) - wymienić i zapisać

     ekologia (ekologiczne budowanie, ochrona środowiska) - wymienić, zapisać i omówić

     komputer i jego osprzęt- wymienić

     komputer i jego osprzęt- wymienić i zapisać

     komputer i jego osprzęt- wymienić, zapisać i opisać

     Miejsca w mieście -wymienić

     Miejsca w mieście - wymienić, zapisać

     Miejsca w mieście - wymienić, zapisać i opisać

     propozycje i zaproszenia Let's ... Would you like to ...? What about...?

      

     too/not enough

     too/not enough

     too/not enough

     too/not enough

     used to

     used to

     used to

     used to

     Stopniowanie przymiotników

      

     Czasowniki modalne could, would, should, must, may - uzupełnianie luk w zdaniach

     Czasowniki modalne could, would, should, must, may - tworzenie zdań i wypowiedzi

     skala ocen za testy językowe (language tests)       skala ocen za testy sprawdzające sprawności  językowe                       

                                                                                                                                    (skills tests)

     Ocena celująca (6)

     min 90% w teście głównym oraz zaliczone zadanie dodatkowe

     Ocena bardzo dobra (5)

     90% lub więcej

     27-30 punktów

     Ocena dobra (4)

     73% lub więcej

     22-26 punktów

     Ocena dostateczna (3)

     60% lub więcej

     18-21 punktów

     Ocena dopuszczająca (2)

     45% lub więcej

     13-17 punktów

     Ocena niedostateczna (1)

     poniżej 45%

     0-12 punktów

      

     Ocena celująca (6)

     min 90% w teście głównym oraz zaliczone zadanie dodatkowe

      Ocena bardzo dobra (5)

     90% lub więcej

     36-40 punktów

     Ocena dobra (4)

     73% lub więcej

     30-35 punktów

     Ocena dostateczna (3)

     60% lub więcej

     24-29 punktów

     Ocena dopuszczająca (2)

     45% lub więcej

     18-23 punktów

     Ocena niedostateczna (1)

     poniżej 45%

     0-17 punktów

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     KARTKÓWKI

     0-29 %       ocena niedostateczna

     30-47 %     ocena dopuszczająca

     48-65 %     ocena dostateczna

     66-83 %     ocena dobra

     84-100 %   ocena bardzo dobra