• Wymagania programowe

    • Osiągnięcia ucznia po ukończeniu klasy III

      

      

     EDUKACJA  POLONISTYCZNA

     Ø  Samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na temat utworów literackich, filmów, spektakli i własnych doświadczeń
     Ø  Tworzy wypowiedzi zrozumiałe, poprawne pod względem gramatycznym,
     Ø  Przedstawia i próbuje uzasadnić swoje zdanie,
     Ø  Czyta głośno – poprawnie i płynnie – teksty przeznaczone dla dzieci,
     Ø  Czyta ze zrozumieniem teksty literackie oraz proste teksty informacyjne,
     Ø  Korzysta z różnych źródeł informacji: słownika ortograficznego, czasopism, encyklopedii, albumów,
     Ø  Pisze czytelnie i estetycznie,
     Ø  Przepisuje bezbłędnie tekst,
     Ø  Pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu w ramach poznanego i utrwalonego słownictwa,
     Ø  Wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy,
     Ø  Wyróżnia bohaterów utworu literackiego i wymienia kolejność wydarzeń,
     Ø  Konstruuje wypowiedzi w formie opowiadania, dialogu, opisu, sprawozdania, listu,
     Ø  Rozpoznaje rzeczowniki – określa liczbę i rodzaj rzeczownika,
     Ø  Rozpoznaje czasowniki – umie określić czas, liczbę i osobę oraz rodzaj czasownika,
     Ø  Rozpoznaje przymiotniki – określa rodzaj i liczbę przymiotnika,
     Ø  Rozpoznaje przysłówki jako wyrazy określające jak wykonana jest czynność,
     Ø  Rozpoznaje liczebniki jako wyrazy oznaczające zarówno liczbę, jak i kolejność,
     Ø  Wyróżnia zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące.


      

     EDUKACJA  MATEMATYCZNA

     Ø  Zapisuje cyframi liczby w zakresie 10 000 i odczytuje napisane liczby,

     Ø  Wskazuje w danej liczbie jedności, dziesiątki, setki i tysiące,

     Ø  Sprawnie wykonuje dodawanie i odejmowanie pamięciowe w zakresie 100 wg własnej strategii,

     Ø  Wykonuje dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym w zakresie 1000 oraz łatwe przypadki w zakresie 10 000,

     Ø  Stosuje tabliczkę mnożenia w zakresie 100 i odpowiednie przypadki dzielenia,

     Ø  Wykonuje dzielenie z resztą i potrafi je sprawdzić,

     Ø  Stosuje algorytm pisemnego mnożenia i dzielenia przez liczbę jednocyfrową,

     Ø  Stosuje praktyczne umowy dotyczące kolejności wykonywania działań,

     Ø  Mierzy długość odcinków i oblicza obwód prostokątów, trójkątów, kwadratów,

     Ø  Wykonuje obliczenia dotyczące ważenia, płacenia, określenia czasu, kalendarza,

     Ø  Rozpoznaje proste prostopadłe i równoległe w otoczeniu i umie je narysować,

     Ø  Posługuje się prostymi ułamkami, wykonuje obliczenia,

     Ø  Rozwiązuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste i złożone zadania matematyczne.

      

     EDUKACJA  ŚRODOWISKOWA

     Ø  Prowadzi proste obserwacje przyrodnicze, analizuje je, wnioskuje,

     Ø  Opisuje niektóre ekosystemy: pole, las, łąka, zbiorniki wodne,

     Ø  Rozumie zjawisko krążenia wody w przyrodzie,

     Ø  Rozróżnia ssaki, ptaki i owady,

     Ø  Umie posługiwać się mapą i planem,

     Ø  Podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim otoczeniu,

     Ø  Zna wybrane przepisy ruchu drogowego,

     Ø  Opisuje najważniejsze cechy różnych pór roku.

      

     EDUKACJA  ARTYSTYCZNA  I  RUCHOWA

     Ø  Wykonuje prace plastyczne, stosując różne techniki (malowanie, rysowanie, modelowanie, wyklejanie),

     Ø  Rozpoznaje materiały, których używa w swojej pracy (materiały papiernicze, drewniane, metalowe, tworzywa sztuczne, przyrodnicze),

     Ø  Umie zorganizować warsztat własnej pracy i posługiwać się podstawowymi narzędziami,

     Ø  Śpiewa piosenki: repertuar dziecięcy, tradycyjny oraz hymn narodowy,

     Ø  Próbuje grać na instrumentach perkusyjnych oraz na flecie,

     Ø  Słucha muzyki, rozróżnia dźwięki instrumentów i głosów ludzkich,

     Ø  Opanował zasób podstawowych umiejętności ruchowych – indywidualnych i zespołowych,

           Ø  Przestrzega zasady higieny osobistej, higieny pracy i zabawy

     To jest Twój tekst, możesz go zmienić w każdej chwili.