• Wymagania z historii dla kl IV.

    • Poziom

        Ocena

     K

     K+P

     K+P+R
     K+P+R+D
     K+P+R+D+W

     dopuszczająca

     dostateczna

     dobra

     bardzo dobra / celująca*

     celująca

      

      

      

      

      

      

      

      

     poziom K – konieczny

     poziom P – podstawowy

     poziom R – rozszerzający
     poziom D – dopełniający

     poziom W – wykraczający

      

      

     *Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej. Nauczyciel decyduje, które wymagania wykraczające poza podstawę programową są dodatkowymi elementami decydującymi o ocenie celującej.

      

      

      

      

     WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     według programu „Wczoraj i dziś” autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

     (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

     Opracowanie: Dariusz Judek

     Badana czynność uczniów

     Poziomy wymagań

     I. Ja i moje otoczenie

     K

     P

     R

     D

     W

      

     Wiadomości

     - wie, na czym polega odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka

      

     +

      

      

      

     - potrafi wymienić ludzkie potrzeby

      

     +

      

      

      

     - zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb

        

     +

      

      

     - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

     +

      

      

      

      

     - tłumaczy, czym jest rodzina niepełna i w jaki sposób ona powstaje

      

      

      

     +

      

     - podaje przykłady praw i obowiązków poszczególnych członków rodziny

      

     +

      

      

      

     - wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina

     wielopokoleniowa

      

      

     +

      

      

     - wymienia osoby, które wchodzą w skład szkolnej społeczności

     +

      

      

      

      

     - zna uprawnienia władz szkolnych i statut szkoły

      

     +

      

      

      

     - wyjaśnia znaczenie terminów: rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego

      

      

     +

      

      

     - wie, czym jest samorząd uczniowski

      

     +

      

      

      

     - podaje przykłady działań samorządu uczniowskiego w swojej szkole

      

     +

      

      

      

     - zna swoje szkolne prawa i obowiązki

     +

      

      

      

      

     - wskazuje przyczyny konfliktów między ludźmi i przedstawia sposoby ich rozwiązywania

      

     +

      

      

      

     - rozumie, w czym przejawiają się uprzejmość i tolerancja

     +

      

      

      

      

     - wymienia korzyści, jakie można osiągnąć przez uprzejmość i tolerancję

      

     +

      

      

      

     - wie, na czym polega sprawiedliwe postępowanie

      

      

     +

      

      

     - tłumaczy znaczenie terminów: ojczyzna, mała ojczyzna, naród, patriotyzm, patriotyzm lokalny, herb

      

     +

      

      

      

     - omawia sposoby okazywania patriotyzmu w czasie wojny i w okresie pokoju

      

      

     +

      

      

     - zna sposoby zdobywania wiedzy o historii małej ojczyzny

        

     +

      

      

     - wskazuje największe atuty swojej małej ojczyzny

        

     +

      

      

     - tłumaczy pochodzenie nazwy Polska

     +

      

      

      

      

     - wyjaśnia, co świadczy o tym, że Polacy należą do jednego narodu

      

      

     +

      

      

     - rozumie znaczenie terminów: Rzeczpospolita Polska, mniejszość narodowa, mniejszość etniczna, Polonia

      

     +

      

      

      

     - podaje przykłady dzieł sztuki i architektury, które należą do polskiego dziedzictwa narodowego

      

      

     +

      

      

     - objaśnia, dlaczego wybrane dzieła sztuki i architektury są ważną częścią naszej kultury narodowej

      

      

      

     +

      

     - zna daty najważniejszych polskich świąt państwowych

     +

      

      

      

      

     - wymienia wydarzenia, na pamiątkę których ustanowiono święta państwowe

      

      

      

     +

      

     - zna polskie symbole narodowe i najważniejsze miejsca pamięci narodowej

     +

      

      

      

      

     - recytuje tekst „Mazurka Dąbrowskiego”

     +

      

      

      

      

     - omawia okoliczności powstania tekstu „Mazurka Dąbrowskiego”

      

     +

      

      

      

     - wie, jaka jest symbolika barw polskiej flagi narodowej

      

     +

      

      

      

     - rozumie, dlaczego powinno się okazywać szacunek symbolom narodowym

      

      

      

     +

      

     - wyjaśnia, kim był Józef Wybicki

      

      

     +

      

      

     - wymienia regiony Polski

     +

      

      

      

      

     - podaje nazwy mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce

      

     +

      

      

      

     - wylicza prawa przysługujące mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce

      

      

     +

      

      

     - wie, gdzie znajdują się główne skupiska Polaków na świecie

        

     +

      

      

     - wymienia mniejszości narodowe, które żyły w przedwojennej Polsce

        

      

      

     +

     Umiejętności

      

     - potrafi określić sposoby zaspokajania różnych potrzeb człowieka

      

     +

      

      

      

     - wyjaśnia znaczenie praw i obowiązków poszczególnych członków rodziny

      

     +

      

      

      

     - porównuje prawa i obowiązki poszczególnych członków

     rodziny

      

      

     +

      

      

     - omawia zalety i wady rodziny współczesnej oraz rodziny wielopokoleniowej

      

      

     +

      

      

     - charakteryzuje społeczność szkolną z uwzględnieniem swoich praw i obowiązków

      

     +

      

      

      

     - określa szkołę jako wspólnotę uczniów, nauczycieli i rodziców

      

      

     +

      

      

     - ocenia, które prawa i obowiązki uczniów są najważniejsze

      

      

     +

      

      

     - potrafi opisać sytuację konfliktową i znajduje dla niej rozwiązanie

      

      

     +

      

      

     - omawia różnice między szkołą dawną a współczesną

      

      

      

     +

      

     - proponuje sposoby rozwiązania problemów własnej

     miejscowości

      

     +

      

      

      

     - odszukuje informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci

     i wydarzeń związanych z historią swojej małej ojczyzny

      

      

     +

      

      

      

      

     - wskazuje na planie swojej miejscowości siedzibę władz lokalnych

      

     +

      

      

      

     - zbiera informacje o władzy lokalnej i jej zadaniach

      

     +

      

      

      

     - prezentuje informacje związane z ważnymi  postaciami

     i wydarzeniami z dziejów regionu

      

     +

      

      

      

     - opisuje wygląd herbów wybranych miejscowości

      

      

     +

      

      

     - analizuje tekst hymnu Polski i wyjaśnia znaczenie wybranych zwrotów

      

      

      

      

     +

     - odnajduje na mapie główne regiony Polski

     +

      

      

      

      

     - opisuje główne regiony Polski

      

     +

      

      

      

     - analizuje, w jaki sposób mniejszości narodowe i etniczne mogą

     zachować swoją odrębność

      

      

      

     +

      

     - przedstawia na wybranych przykładach mniejszości narodowe zamieszkujące współczesną Polskę

      

     +

      

      

      

     - opisuje kulturę i tradycje wybranej mniejszości narodowej bądź etnicznej żyjącej w Polsce

      

      

      

     +

      

     - wskazuje główne skupiska Polonii na mapie świata

      

     +

      

      

      

     - porównuje strukturę narodowościową II Rzeczypospolitej i współczesnej Polski

      

      

      

      

     +

     - omawia na przykładach pochodzenie nazwisk i przydomków

      

      

      

      

     +

     II. Z historią na ty

     K

     P

     R

     D

     W

     Wiadomości

     - wie, czym zajmuje się historia jako nauka

     +

      

      

      

      

     - wymienia główne zadania historii

      

      

     +

      

      

     - wyjaśnia, kim jest historyk

     +

      

      

      

      

     - zna sposoby badania wydarzeń z przeszłości przez historyków

      

     +

      

      

      

     - wymienia przykłady postaci historycznych oraz bohaterów baśniowych i legendarnych

      

      

     +

      

      

     - zna podstawy myślenia przyczynowo-skutkowego dotyczącego wydarzeń historycznych

      

     +

      

      

      

     - wskazuje przebieg, przyczyny i skutki wybranych wydarzeń historycznych

      

      

      

      

     +

     - podaje przykłady efektów pracy historyków

      

     +

      

      

      

     - wymienia filmy i książki o tematyce historycznej

      

      

      

     +

      

     - objaśnia znaczenie powiedzenia: Historia jest nauczycielką życia

      

      

      

     +

      

     - wie, czym są źródła historyczne, i podaje ich przykłady

     +

      

      

      

      

     - dokonuje podziału źródeł historycznych na materialne i niematerialne oraz wyróżnia wśród źródeł materialnych pisane i niepisane

      

      

     +

      

      

     - wymienia informacje, jakie można zdobyć na podstawie poszczególnych źródeł historycznych

      

      

     +

      

      

     - określa, czym zajmuje się archeologia

      

      

     +

      

      

     - zna sposoby badania wiarygodności źródeł historycznych

      

      

     +

      

      

     - wyjaśnia znaczenie terminów: zabytek, muzeum, archiwum, skansen, ród, archeolog, pamiątka rodzinna, genealogia, drzewo genealogiczne

      

     +

      

      

      

     - wie, gdzie gromadzi się źródła historyczne

      

     +

      

      

      

     - wskazuje podobieństwa i różnice między muzeum a skansenem

      

      

     +

      

      

     - rozpoznaje znak Zabytek chroniony prawem i wie, co on oznacza

      

      

      

     +

      

     - wyjaśnia, kim był prawdziwy święty Mikołaj

      

      

      

      

     +

     - zna legendy związane z Mikołajem, biskupem Miry

      

      

      

      

     +

     - przedstawia postać Henryka Schliemanna

      

      

      

      

     +

     Umiejętności

     - potrafi na wybranych przykładach zaprezentować myślenie przyczynowo-skutkowe

      

      

     +

      

      

     - opowiada o wybranym wydarzeniu z życia klasy w sposób potwierdzający opanowanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego

      

      

     +

      

      

     - przedstawia na przykładzie przenikanie się faktów

     historycznych z legendą

      

      

      

     +

      

     - odróżnia postacie historyczne od bohaterów baśniowych i legendarnych

      

     +

      

      

      

     - ocenia, jakie znaczenie dla współczesnej nauki mają odkrycia archeologiczne

      

      

      

     +

      

     - kwalifikuje różne źródła historyczne zgodnie z podziałem na źródła materialne (pisane, niepisane) i niematerialne

      

     +

      

      

      

     - uzasadnia, dlaczego należy dbać o źródła historyczne i chronić obiekty zabytkowe

      

      

      

     +

      

     - wymienia zasady prawidłowego zachowania się w muzeum

      

      

     +

      

      

     - potrafi zaplanować wycieczkę prezentującą najważniejsze miejsca i obiekty w najbliższej okolicy

      

      

     +

      

      

     - przedstawia pamiątki rodzinne i określa ich znaczenie

      

     +

      

      

      

     - odczytuje informacje o przodkach na podstawie poszczególnych pamiątek rodzinnych

      

     +

      

      

      

     - prezentuje swoją opinię na temat podtrzymywania tradycji rodzinnych

      

     +

      

      

      

     - wyjaśnia, w jaki sposób podtrzymywanie tradycji rodzinnych umacnia poczucie wspólnoty w rodzinie

      

      

     +

      

      

     - dociera do rodzinnych źródeł, które pozwalają mu sporządzić drzewo

     genealogiczne

      

      

      

     +

      

     - przygotowuje drzewo genealogiczne najbliższej rodziny

      

      

      

     +

      

     - znajduje w internecie strony, które zawierają informacje pomocne przy tworzeniu drzewa genealogicznego

      

      

      

      

     +

     III. Czas i mapa w historii

     K

     P

     R

     D

     W

     Wiadomości

     - rozumie znaczenie terminów: chronologia, data, era, rok, wiek, tysiąclecie, epoka historyczna, okres przed naszą erą i naszej ery

     +

      

      

      

      

     - wyjaśnia, dlaczego mierzenie czasu jest ważne w pracy historyka

      

     +

      

      

      

     - wskazuje narodziny Jezusa z Nazaretu jako początek naszej ery

     +

      

      

      

      

     - wie, jakie jest pochodzenie słowa kronikarz

      

      

     +

      

      

     - zna przyczyny powstawania kronik i dostrzega w nich źródło ważnych

     informacji

      

      

      

     +

      

     - tłumaczy zasadę tworzenia osi czasu i sposób umieszczania na niej dat

      

     +

      

      

      

     - posługuje się cyframi rzymskimi i arabskimi w celu oznaczania jednostek czasu

      

     +

      

      

      

     - wymienia epoki historyczne oraz podaje ich daty graniczne

      

     +

      

      

      

     - wskazuje wydarzenia, które oznaczają początek i koniec poszczególnych epok historycznych

      

      

      

     +

      

     - rozumie, że daty graniczne poszczególnych epok mają charakter umowny

      

      

     +

      

      

     - dostrzega umowność rachuby czasu w kontekście przykładów z różnych kręgów kulturowych

      

      

      

     +

      

     - przedstawia, w jakich okolicznościach narodziła się tradycja zabaw sylwestrowych

      

      

      

     +

      

     - wyjaśnia znaczenie terminów: mapa, plan, legenda mapy

     +

      

      

      

      

     - wie, czym zajmuje się kartografia

      

      

      

     +

      

     - wymienia elementy, z jakich składa się mapa historyczna

      

     +

      

      

      

     - tłumaczy, czym są legenda i skala mapy

      

      

     +

      

      

     - rozumie, jaką rolę odgrywa mapa w poznawaniu przyczyn i przebiegu wydarzeń historycznych

      

      

      

     +

      

     - podaje przykład zastosowania GPS

      

      

      

     +

      

     Umiejętności

      

     - odczytuje skróty: p.n.e. i n.e.

     +

      

      

      

      

     - umie narysować linię chronologiczną i zaznaczyć na niej daty

     +

      

      

      

      

     - porządkuje daty na linii chronologicznej

      

     +

      

      

      

     - krótko charakteryzuje poszczególne epoki historyczne

      

      

      

     +

      

     - oblicza upływ czasu między poszczególnymi wydarzeniami

     +

      

      

      

      

     - ustala wiek, w którym miało miejsce dane wydarzenie

     +

      

      

      

      

     - określa datę danego wydarzenia, używając określeń I połowa lub II połowa danego wieku

      

     +

      

      

      

     - dostrzega różnice w określaniu, do której połowy wieku należą daty przed naszą erą i naszej ery

      

     +

      

      

      

     - zapisuje cyframi rzymskimi liczby arabskie i na odwrót

     +

      

      

      

      

     - odczytuje z mapy podstawowe informacje

      

     +

      

      

      

     - porównuje mapy historyczną i geograficzną

      

      

     +

      

      

     - odróżnia mapę od planu

      

      

     +

      

      

     - rysuje plan najbliższej okolicy

      

      

     +

      

      

     - przedstawia ewolucję znaczenia terminu mapa

      

      

      

     +

      

     - opisuje, jak dawniej wyglądały mapy, i na tej podstawie określa, jakie wyobrażenie o świecie mieli ludzie w przeszłości

      

      

      

     +

      

     - wyjaśnia różnice w określaniu dat za pomocą kalendarzy juliańskiego i gregoriańskiego

      

      

      

      

     +

     - omawia pochodzenie polskich nazw miesięcy

      

      

      

      

     +

     IV. Z najdawniejszych dziejów

     K

     P

     R

     D

     W

     Wiadomości

     - wie, jak zmieniał się wygląd człowieka

      

      

      

      

     +

     - rozumie, jakie znaczenie dla praludzi miała umiejętność rozpalania ognia

      

      

      

      

     +

     - tłumaczy, jakie znaczenie dla rozwoju społeczności ludzkich miało posługiwanie się mową

      

      

      

      

     +

     - przedstawia dokonania, które umożliwiły człowiekowi przejście do osiadłego trybu życia

      

      

      

      

     +

     - zna dawne i współczesne sposoby wytopu żelaza

      

      

      

      

     +

     - wyjaśnia znaczenie terminów: pięściak, ziemianka, dymarka, epoka kamienia, epoka brązu, epoka żelaza, cywilizacja, miasto-państwo, mumia, sarkofag, piramida, faraon, kanał nawadniający, Sumerowie, Babilon, Mezopotamia, Bliski Wschód

      

      

      

      

     +

     - wie, dlaczego pierwsze cywilizacje powstały nad wielkimi rzekami

      

      

      

      

     +

     - podaje najważniejsze osiągnięcia pierwszych cywilizacji: system nawadniający, koło, koło garncarskie, szkło, cegłę, kalendarz

      

      

      

      

     +

     - przedstawia podział ludności starożytnego Egiptu na warstwy społeczne

     +

      

      

      

      

     - wymienia najważniejsze zabytki starożytnych Mezopotamii i Egiptu

      

      

      

      

     +

     - rozumie znaczenie terminów: pismo obrazkowe, klinowe i alfabetyczne

     +

      

      

      

      

     - wskazuje, jakie znaczenie dla rozwoju cywilizacji miał wynalazek pisma

     +

      

      

      

      

     - tłumaczy, jakie znaczenie miało wynalezienie pisma dla historii jako nauki

      

      

     +

      

      

     - wyjaśnia, dlaczego ludzie tworzyli malowidła naskalne

      

      

      

     +

      

     - wymienia materiały pisarskie, których używano od starożytności do współczesności

      

     +

      

      

      

     - wie, że alfabety grecki i łaciński stanowią podstawę, z której wywodzą się alfabety używane współcześnie w Europie

      

      

     +

      

      

     - wskazuje Fenicjan jako twórców pisma alfabetycznego

      

      

      

     +

      

     - tłumaczy, czym są piktogramy i w jakim celu stosuje się je współcześnie

      

      

      

     +

      

     - opowiada, w jakim celu wznoszono piramidy i w jaki sposób one powstawały

      

      

      

      

     +

     - podaje najważniejsze fakty z życia faraona Ramzesa II

      

      

      

      

     +

     Umiejętności

     - umieszcza na linii chronologicznej przybliżoną datę pojawienia się człowieka rozumnego oraz daty powstania pierwszych państw sumeryjskich

      

      

      

      

     +

     - wskazuje na mapie tereny, na których pojawili się przodkowie człowieka, i zaznacza kierunki ich wędrówki

      

      

      

      

     +

     - odnajduje na mapie starożytne Egipt i Mezopotamię, rzeki Eufrat, Tygrys i Nil oraz miasto Babilon

      

      

      

      

     +

     - charakteryzuje koczowniczy i osiadły tryb życia

      

      

      

      

     +

     - ocenia, który tryb życia człowieka – koczowniczy czy osiadły – był korzystniejszy dla praludzi

      

      

      

      

     +

     - porównuje życie praludzi z życiem współczesnego człowieka

      

      

      

      

     +

     - wskazuje różnice między stosowanymi dawniej i obecnie sposobami wytopu żelaza

      

      

      

      

     +

     - ocenia dokonania ludów starożytnej Mezopotamii

      

      

      

      

     +

     - omawia sposób działania kanałów nawadniających

      

      

      

      

     +

     - dostrzega związek między umiejętnością budowy piramid a wysokim poziomem nauk ścisłych w starożytnym Egipcie

      

      

      

      

     +

     - charakteryzuje warstwy społeczne starożytnego Egiptu

      

      

      

      

     +

     - ocenia znaczenie odkrycia grobowca faraona Tutenchamona dla współczesnej nauki

      

      

      

      

     +

     - umieszcza na linii chronologicznej przybliżone daty wynalezienia pisma i powstania pierwszego pisma alfabetycznego

      

     +

      

      

      

     - rozpoznaje pismo obrazkowe, klinowe i alfabetyczne

     +

      

      

      

      

     - charakteryzuje pismo obrazkowe, klinowe i alfabetyczne, a także wskazuje różnice między nimi

      

     +

      

      

      

     - opisuje materiały pisarskie od starożytności do czasów współczesnych

      

      

     +

      

      

     - dostrzega podobieństwa i różnice między dawnym i obecnym sposobem przekazywania informacji

      

      

     +

      

      

     - przedstawia ewolucję materiałów pisarskich

      

      

      

     +

      

     - tworzy własne pismo obrazkowe oraz przedstawia zalety i wady takiego sposobu przekazywania informacji

      

      

      

     +

      

     V. W starożytnej Grecji

     K

     P

     R

     D

     W

     Wiadomości

     - zna warunki geograficzne Grecji

     +

      

      

      

      

     - rozumie wpływ położenia geograficznego Grecji na zajęcia zamieszkującej ją ludności

      

     +

      

      

      

     - wyjaśnia znaczenie terminów: Hellada, Hellenowie, wielka kolonizacja, kolonia, Akropol, agora, polis

      

      

     +

      

      

      

     - wymienia przyczyny i skutki wielkiej kolonizacji

      

      

      

     +

      

     - wie, kim był Perykles

      

     +

      

      

      

     - wymienia najważniejsze osiągnięcia Peryklesa

      

      

      

     +

      

     - podaje cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej

     +

      

      

      

      

     - tłumaczy znaczenie terminu demokracja

      

     +

      

      

      

     - przedstawia, w jaki sposób działał sąd skorupkowy

      

      

      

     +

      

     - wie, czym jest teatr, i wskazuje Grecję jako miejsce narodzin tej dziedziny sztuki

     +

      

      

      

      

     - zna genezę starożytnego teatru

      

     +

      

      

      

     - wyjaśnia, czym były Wielkie Dionizje

      

      

     +

      

      

     - podaje imiona najważniejszych tragedio- i komediopisarzy greckich (Sofokles, Arystofanes, Eurypides)

      

      

      

     +

      

     - wymienia rodzaje sztuk granych w greckim teatrze (tragedia, komedia)

      

     +

      

      

      

     - omawia różnice między tragedią i komedią

      

      

     +

      

      

     - opisuje, jaki był przebieg konkursów teatralnych w starożytnej Grecji

      

      

      

     +

      

     - rozumie, dlaczego dramaty antycznych twórców są wystawiane współcześnie

      

      

      

     +

      

     - tłumaczy znaczenie terminów: filozofia, bogowie olimpijscy, mit, politeizm, heros, igrzyska olimpijskie, olimpiada

     +

      

      

      

      

     - wymienia imiona najważniejszych bogów greckich (Zeus, Hera, Posejdon, Afrodyta, Atena, Hades, Hefajstos, Ares, Apollo, Hermes)

      

     +

      

      

      

     - wie, jakimi dziedzinami życia opiekowali się poszczególni bogowie greccy oraz jakie były ich atrybuty

      

      

     +

      

      

     - zna postacie Heraklesa i Odyseusza jako bohaterów mitów greckich

      

     +

      

      

      

     - opowiada co najmniej jeden mit grecki

      

      

      

     +

      

     - podaje przykłady prac Heraklesa

      

      

      

     +

      

     - wie, kim był Homer

      

      

     +

      

      

     - wymienia dzieła Homera

      

      

     +

      

      

     - wyjaśnia, co oznaczają wyrażenia: koń trojański, pięta Achillesa i stajnia Augiasza

      

      

      

     +

      

     - wymienia najważniejszych filozofów greckich (Sokrates, Platon, Arystoteles)

      

     +

      

      

      

     - przedstawia poglądy Sokratesa, Platona i Arystotelesa

      

      

      

     +

      

     - wie, czym jest gimnazjon

      

      

     +

      

      

     - rozumie, jakie znaczenie miały gimnazjony dla sprawności fizycznej antycznych Greków

      

      

      

     +

      

     - podaje rok pierwszych igrzysk olimpijskich

     +

      

      

      

      

     - wskazuje, gdzie odbywały się najsłynniejsze igrzyska organizowane na cześć Zeusa

      

     +

      

      

      

     - wymienia dyscypliny wchodzące w skład pięcioboju olimpijskiego

     +

      

      

      

      

     - opisuje przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich

      

      

     +

      

      

     - tłumaczy, jaka była rola sportu w życiu starożytnych Greków

      

      

     +

      

      

     - rozumie, jaką rolę odgrywają igrzyska we współczesnym świecie

      

      

     +

      

      

     - wie, jak termin olimpiada rozumiano w starożytności, i objaśnia, co oznacza on współcześnie

      

      

     +

      

      

     - wymienia zalety i wady wychowania spartańskiego

      

      

      

      

     +

      

      

      

      

     Umiejętności

      

     - umieszcza na linii chronologicznej daty: wojny trojańskiej, ukształtowania się greckich polis, rządów Peryklesa w Atenach, narodzin teatru greckiego, pierwszych igrzysk olimpijskich

      

     +

      

      

      

     - odnajduje na mapie starożytne Grecję i Ateny

     +

      

      

      

      

     - wskazuje na mapie główne kierunki wielkiej kolonizacji

      

      

      

      

     +

     - opisuje na przykładzie starożytnych Aten wygląd greckiej polis

      

     +

      

      

      

     - tłumaczy na podstawie tekstu źródłowego, jaką rolę w Atenach odgrywał sąd skorupkowy

      

      

     +

      

      

     - wskazuje cechy, które wyróżniały Peryklesa jako dowódcę i polityka

      

      

     +

      

      

     - omawia podobieństwa i różnice między demokracją ateńską a współczesną demokracją przedstawicielską

      

      

      

      

      

     +

     - porównuje demokrację ateńską ze sposobem sprawowania władzy w starożytnym Egipcie

      

      

      

      

     +

     - opisuje wygląd teatru greckiego i występujących w nim aktorów

     +

      

      

      

      

     - ocenia znaczenie teatru dla starożytnych Greków

      

      

     +

      

      

     - porównuje teatr współczesny ze starożytnym teatrem greckim

      

      

      

     +

      

     - dostrzega rolę „Iliady” i „Odysei” jako inspiracji dla literatury i sztuki greckiej

      

      

      

     +

      

     - wskazuje na rolę sportu w starożytnej Grecji jako tematu sztuki

      

      

      

     +

      

     - porównuje starożytne igrzyska olimpijskie ze współczesnymi olimpiadami

      

      

      

     +

      

     - ocenia osiągnięcia starożytnych Greków

      

      

      

     +

      

     - wyjaśnia, co oznaczają powiedzenia: wrócić z tarczą i wrócić na tarczy

      

      

      

      

     +

     - tłumaczy, kim byli Spartanie

      

      

      

      

     +

     VI. W starożytnym Rzymie

     K

     P

     R

     D

     W

     Wiadomości

     - wyjaśnia znaczenie terminów: Imperium Rzymskie, legionista, języki romańskie, bazylika, gladiator, prowincja, barbarzyńca, zgromadzenie ludowe, senat

      

      

      

     +

      

     - podaje rok założenia Rzymu opisanego w legendzie

      

     +

      

      

      

     - zna legendarne początki Rzymu

      

      

     +

      

      

     - tłumaczy, czym jest „Wilczyca kapitolińska”

      

      

      

     +

      

     - wie, że państwo rzymskie najpierw było królestwem, następnie republiką, a na końcu – cesarstwem

      

      

     +

      

      

     - wymienia grupy tworzące społeczeństwo starożytnego Rzymu

      

      

     +

      

      

     - omawia drogę państwa rzymskiego do potęgi oraz określa zasięg terytorialny Imperium Rzymskiego

      

      

      

     +

      

     - nazywa poszczególne elementy stroju i uzbrojenia rzymskiego legionisty

      

      

     +

      

      

     - wie, co to jest Forum Romanum, Panteon, Koloseum, akwedukt, droga, łuk triumfalny, terma

     +

      

      

      

      

     - wyjaśnia, w jakim celu starożytni Rzymianie budowali drogi i wodociągi

      

     +

      

      

      

     - wskazuje cechy rzymskiego budownictwa

      

      

     +

      

      

     - wie, dlaczego starożytni Rzymianie budowali łuki triumfalne i termy

      

      

     +

      

      

     - rozumie znaczenie terminów: prawo rzymskie, prawo XII tablic, kodeks, Kodeks Justyniana

      

     +

      

      

      

     - przedstawia prawo rzymskie jako podstawę współczesnego prawa

      

     +

      

      

      

     - wymienia osiągnięcia starożytnych Rzymian, z których korzystamy współcześnie

      

      

     +

      

      

     - objaśnia znaczenia terminów: mesjasz, apostoł, Ewangelia, Biblia, Stary i Nowy Testament, poganin

     +

      

      

      

      

     - wskazuje Palestynę jako miejsce narodzin chrześcijaństwa

     +

      

      

      

      

     - wiąże początki chrześcijaństwa z postacią Jezusa z Nazaretu

     +

      

      

      

      

     - wie, że chrześcijanie wierzą w jednego Boga

     +

      

      

      

      

     - rozumie, na czym polega różnica między wiarą w jednego boga a wiarą w wielu bogów

     +

      

      

      

      

     - podaje najważniejsze zasady nauki Jezusa z Nazaretu

      

     +

      

      

      

     - zna przyczyny prześladowań chrześcijan w państwie rzymskim

      

     +

      

      

      

     - wymienia symbole pierwszych chrześcijan – chrystogram i rybę

      

     +

      

      

      

     - omawia genezę chrześcijańskich symboli

      

      

      

     +

      

     - wie, kim był Konstantyn Wielki

      

     +

      

      

      

     - opisuje okoliczności zmiany sytuacji chrześcijan w państwie rzymskim

     w okresie panowania Konstantyna Wielkiego

      

     +

      

      

      

     - dostrzega związki chrześcijaństwa z religią judaistyczną

      

      

      

     +

      

     - wie, że w czasach późniejszych doszło do podziałów chrześcijaństwa

      

      

      

     +

      

     - wymienia różne odłamy chrześcijaństwa

      

      

      

     +

      

     - wskazuje Watykan jako współczesną siedzibę Kościoła katolickiego

      

      

      

     +

      

     - tłumaczy, czym był szlak bursztynowy

      

      

      

      

     +

     Umiejętności

     - umieszcza na linii chronologicznej daty założenia Rzymu, zabójstwa Juliusza Cezara, ukrzyżowania Jezusa z Nazaretu, wydania edyktu mediolańskiego i upadku cesarstwa zachodniorzymskiego, a także określa, w którym wieku odbyły się poszczególne wydarzenia

      

     +

      

      

      

     - wskazuje na mapie Rzym, Kartaginę, Półwysep Apeniński (Italię), Palestynę i obszary objęte chrześcijaństwem u schyłku starożytności

     +

      

      

      

      

     - omawia różnice między republiką a cesarstwem

      

     +

      

      

      

     - charakteryzuje różne typy ustroju państwa rzymskiego: królestwo, republikę, cesarstwo

      

      

      

     +

      

     - opisuje grupy tworzące społeczeństwo rzymskie

      

      

      

     +

      

     - wymienia zasługi Rzymian w dziedzinie architektury i budownictwa, używając terminów: Forum Romanum, Panteon, Koloseum,

     akwedukty, drogi, łuki triumfalne, termy

      

     +

      

      

      

     - objaśnia, w jaki sposób budowano drogi w starożytnym Rzymie

      

      

     +

      

      

     - rozpoznaje na ilustracjach budowle wznoszone przez starożytnych Rzymian: akwedukty, łuki triumfalne, amfiteatry

      

      

     +

      

      

     - porównuje rozrywki starożytnych Greków i Rzymian

      

      

      

     +

      

     - określa znaczenie szlaku bursztynowego dla starożytnych Rzymian

      

      

      

      

     +

     - omawia przyczyny i skutki funkcjonowania szlaku bursztynowego

      

      

      

      

     +

     - ocenia dokonania Juliusza Cezara

      

      

      

      

     +