• Wymagania z historii dla kl V.

    • Wymagania programowe dla klasy V

      

     W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

      

     Poziom

     Ocena

     K

     K+P

     K+P+R
     K+P+R+D
     K+P+R+D+W

     dopuszczająca

     dostateczna

     dobra

     bardzo dobra / celująca*

     celująca

      

      

      

      

      

      

      

      

     poziom K – konieczny

     poziom P – podstawowy

     poziom R – rozszerzający
     poziom D – dopełniający

     poziom W – wykraczający

      

      

     *Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest warunkiem koniecznym do wystawienia uczniowi oceny celującej. Nauczyciel określa, które wymagania wykraczające poza podstawę programową są dodatkowymi elementami decydującymi o ocenie celującej.

     WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     według programu „Wczoraj i dziś” autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

     (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

     Opracowanie: Dariusz Judek

     Badana czynność uczniów

     Poziomy wymagań

     I. Polska pierwszych Piastów

     K

     P

     R

     D

     W

     Wiadomości

     - wymienia narzędzia rolnicze używane przez Słowian

      

      

     +

      

      

     - podaje autorów średniowiecznych kronik, które zawierają legendy
     o początkach państwa polskiego

      

      

      

     +

      

     - wie, na czym polegał słowiański obrzęd postrzyżyn

      

      

      

     +

      

     - omawia zachowane ślady pogańskich wierzeń Słowian

      

      

      

     +

      

     - zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego

     +

      

      

      

      

     - wyjaśnia znaczenie terminów: plemię, gród, drużyna, książę

     +

      

      

      

      

     - wymienia zajęcia mieszkańców średniowiecznego Gniezna

      

     +

      

      

      

     - podaje lata panowania Mieszka I

      

      

     +

      

      

     - zna pisemną relację Ibrahima ibn Jakuba dotyczącą państwa Mieszka I

      

      

      

      

     +

     - omawia okoliczności, w jakich doszło do ślubu Mieszka I z Dobrawą

      

     +

      

      

      

     - tłumaczy, jakie były przyczyny i skutki chrztu Polski

      

      

     +

      

      

     - wie, jaką rolę pełnili duchowni w państwie Mieszka I

      

      

     +

      

      

     - zna podstawowe fakty z życia świętego Wojciecha

      

     +

      

      

      

     - omawia następstwa misji i męczeńskiej śmierci biskupa Wojciecha

      

      

     +

      

      

     - wymienia przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego

      

      

      

     +

      

     - wyjaśnia znaczenie terminów: relikwie, koronacja

      

      

      

     +

      

     - rozumie szczególne znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego w dziejach państwa polskiego

     +

      

      

      

      

     - tłumaczy, czym był Szczerbiec

      

      

      

     +

      

     - wie, kiedy Orzeł Biały stał się symbolem państwa polskiego

      

      

      

     +

      

     - omawia legendarne początki dynastii Piastów

      

      

      

      

     +

     - przedstawia stanowisko historyków dotyczące pochodzenia przodków Mieszka I

      

      

      

      

     +

     Umiejętności

     - zna legendy o Lechu, Czechu i Rusie, o Popielu oraz o Piaście

     +

      

      

      

      

     - rozpoznaje cechy charakterystyczne legendy

     +

      

      

      

      

     - wskazuje na mapie ziemie polskie zamieszkiwane przez najważniejsze plemiona słowiańskie w X wieku

      

      

     +

      

      

     - charakteryzuje wierzenia mieszkańców ziem polskich przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I

      

      

      

     +

      

     - opowiada o powstaniu i początkach państwa polskiego

      

      

     +

      

      

     - wskazuje na mapie Gniezno i obszar państwa Mieszka I

     +

      

      

      

      

     - umieszcza na linii chronologicznej datę chrztu Polski

      

     +

      

      

      

     - opisuje budowę średniowiecznego grodu na przykładzie Gniezna

      

     +

      

      

      

     - potrafi określić przyczyny i skutki przyjęcia chrztu przez Mieszka I

      

      

      

     +

      

     - wskazuje na mapie granice państwa Mieszka I

      

     +

      

      

      

     - omawia znaczenie przyjęcia chrztu przez Polskę

      

      

     +

      

      

     - ocenia znaczenie bitwy pod Cedynią

      

      

      

     +

      

     - porównuje przebieg granic współczesnej Polski i państwa Mieszka I

      

      

      

      

     +

     - zaznacza na linii chronologicznej daty śmierci biskupa Wojciecha, zjazdu gnieźnieńskiego oraz koronacji Bolesława Chrobrego

      

      

     +

      

      

      

     - wskazuje na mapie granice państwa polskiego w czasach Bolesława Chrobrego

      

      

     +

      

      

     - pokazuje na mapie Gdańsk i ziemie zamieszkiwane przez Prusów

      

      

      

     +

      

     - przedstawia historię zjazdu gnieźnieńskiego, uwzględniając postacie świętego Wojciecha, Bolesława Chrobrego i Ottona III

      

     +

      

      

      

     - przekazuje relację z pobytu Ottona III w Gnieźnie w 1000 roku na podstawie fragmentów kroniki Galla Anonima

      

      

      

      

     +

      

     - charakteryzuje politykę zewnętrzną i wewnętrzną Bolesława Chrobrego

      

      

      

     +

      

     - opowiada o współczesnym znaczeniu zjazdu gnieźnieńskiego

      

      

      

      

     +

     - prezentuje postać świętego Wojciecha

      

      

      

      

     +

     II. Społeczeństwo średniowiecza

     K

     P

     R

     D

     W

     Wiadomości

     - wyjaśnia znaczenie terminów: klasztor, post, skryptorium, kopista, kupiec, rzemieślnik, cech, burmistrz, samorząd miejski, rynek

      

     +

      

      

      

     - wie, jak duży wpływ na życie ludzi w średniowieczu miała religia

      

     +

      

      

      

     - wymienia zabudowania tworzące średniowieczny klasztor

      

     +

      

      

      

     - omawia przejawy średniowiecznej pobożności

      

      

     +

      

      

     - tłumaczy, na czym polegała praca zakonników w średniowiecznym skryptorium

      

      

      

     +

      

     - zna rolę zakonów w czasach współczesnych

      

      

      

      

     +

     - rozumie, jaką funkcję pełniły zamki w średniowieczu

      

     +

      

      

      

     - wie, jaką drogę musiał przejść chłopiec, aby zostać rycerzem

      

      

     +

      

      

     - podaje cechy idealnego rycerza

     +

      

      

      

      

     - wymienia główne elementy rycerskiego wyposażenia

      

     +

      

      

      

     - wie, skąd wzięło się powiedzenie polegać na kimś jak na Zawiszy i co ono oznacza

      

      

      

     +

      

     - wyjaśnia, czym były turnieje rycerskie

      

      

     +

      

      

     - wymienia elementy kultury rycerskiej i dworskiej

      

      

      

     +

      

     - podaje przykłady miejsc w Polsce, w których znajdują się obecnie zamki wzniesione w średniowieczu bądź ich ruiny

      

      

      

     +

      

     - wie, jakie funkcje pełnią zamki w dzisiejszych czasach

      

      

      

      

     +

     - wyjaśnia znaczenie terminu mieszczanie

     +

      

      

      

      

     - podaje przykłady zawodów rzemieślniczych wykonywanych w średniowieczu

      

     +

      

      

      

     - wymienia grupy ludności żyjące w średniowiecznym mieście

      

     +

      

      

      

     - wie, jaką rolę odgrywali w średniowiecznym mieście burmistrz i członkowie ławy miejskiej

      

      

     +

      

      

     - rozumie pochodzenie nazw współczesnych ulic, na przykład: Szewska, Garncarska, Tkacka

      

      

      

     +

      

     - wymienia prace polowe wykonywane w epoce średniowiecza

      

     +

      

      

      

     - tłumaczy, jaki wpływ na poprawę wydajności pracy chłopów w średniowieczu miało zastosowanie młyna i pługa

      

      

     +

      

      

     - wie, czym była lokacja

      

      

      

     +

      

     - wyjaśnia znaczenie terminów: sołtys, pług, trójpolówka

      

      

      

     +

      

     - wie, jak odżywiali się mieszkańcy średniowiecznej wsi

      

      

     +

      

      

     - przedstawia sposoby spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi
     w średniowieczu

      

      

      

      

     +

     Umiejętności

     - opisuje średniowieczny klasztor i tryb życia mnichów, używając wyrazów: zakon, reguła, ubóstwo

     +

      

      

      

      

     - charakteryzuje postać świętego Franciszka z Asyżu

     +

      

      

      

      

     - wyjaśnia znaczenie związku frazeologicznego benedyktyńska praca
     i tłumaczy, skąd wywodzi się to wyrażenie

      

      

      

     +

      

     - potrafi wskazać różnice między stylami romańskim i gotyckim

      

      

     +

      

      

     - rozpoznaje na przykładach średniowiecznych budowli takie elementy architektoniczne, jak: portal, rozeta, apsyda, łuk, sklepienie

      

      

      

      

     +

     - przekazuje informacje na temat zabytków romańskich i gotyckich znajdujących się w rodzinnej miejscowości lub regionie

      

      

      

      

     +

     - wyjaśnia, jaką rolę w sztuce średniowiecznej odgrywała tematyka religijna

      

      

      

      

     +

     - rozpoznaje charakterystyczne elementy zamku

      

     +

      

      

      

     - opisuje wygląd średniowiecznej twierdzy

      

      

      

     +

      

     - tłumaczy, na czym polegały i jak przebiegały turnieje rycerskie

      

      

      

      

     +

     - opisuje średniowieczne miasto

      

     +

      

      

      

     - charakteryzuje grupy ludności żyjące w średniowiecznym mieście

      

      

     +

      

      

     - potrafi wymienić różnice między handlem średniowiecznym i współczesnym

      

      

      

      

     +

     - porównuje miasto średniowieczne z miastem współczesnym

      

      

      

      

     +

     - wskazuje różnice między losem chłopa a życiem rycerza lub mieszczanina

      

     +

      

      

      

     - omawia przebieg procesu lokacji wsi

      

      

      

      

     +

     - opowiada o roli karczmy w średniowieczu na podstawie tekstu źródłowego

      

      

      

     +

      

     - tłumaczy, dlaczego stosowanie trójpolówki pozwalało uzyskać lepsze efekty niż uprawa ziemi metodą żarową

      

      

      

      

     +

     - porównuje życie na wsi w średniowieczu i w czasach współczesnych

      

      

      

      

     +

     III. Polska i Krzyżacy

     K

     P

     R

     D

     W

     Wiadomości

     - wyjaśnia znaczenie terminów: Prusy, zakon krzyżacki, wielki mistrz

      

      

      

      

     +

     - dostrzega negatywne skutki rozbicia dzielnicowego

      

      

      

      

     +

     - tłumaczy, w jakich okolicznościach powstał zakon krzyżacki

      

      

      

      

     +

     - wie, dlaczego Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków do Polski

      

      

      

      

     +

     - wymienia przyczyny konfliktu polsko-krzyżackiego

      

      

      

      

     +

     - omawia skutki sprowadzenia Krzyżaków do Polski

      

      

      

      

     +

     - wie, jakie skutki przyniosła Polsce utrata Pomorza Gdańskiego

      

      

      

      

     +

     - wymienia najważniejsze osiągnięcia Kazimierza Wielkiego, w tym założenie Akademii Krakowskiej

      

     +

      

      

      

     - opowiada, kim był Mikołaj Wierzynek

      

      

     +

      

      

     - wyjaśnia znaczenie terminu unia

      

      

      

     +

      

     - tłumaczy, w jakich okolicznościach doszło do ślubu Jadwigi i Jagiełły

      

     +

      

      

      

     - zna datę bitwy pod Grunwaldem

     +

      

      

      

      

     - podaje przyczyny i skutki wielkiej wojny z zakonem krzyżackim

      

     +

      

      

      

     - wymienia nazwy obszarów współczesnej Polski, na których można znaleźć ślady obecności Krzyżaków

      

      

      

      

     +

     - wie, kim byli templariusze i zna opowieść o ich legendarnym skarbie

      

      

      

      

     +

     Umiejętności

     - umieszcza na linii chronologicznej daty: sprowadzenia Krzyżaków do Polski, podboju Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków, koronacji Władysława Łokietka, bitwy pod Płowcami

      

      

      

      

     +

     - wskazuje na mapie: Pomorze Gdańskie, Małopolskę, Wielkopolskę,      Kujawy, Mazowsze, Śląsk

      

     +

      

      

      

     - pokazuje na mapie terytorium państwa zakonu krzyżackiego oraz Malbork

      

      

     +

      

      

     - wymienia czynniki, które umożliwiły ponowne scalenie ziem polskich

      

      

      

     +

      

     - ocenia rolę Władysława Łokietka w procesie zjednoczenia państwa polskiego

      

      

      

      

     +

     - wskazuje na mapie dzielnice należące do Królestwa Polskiego w chwili śmierci Władysława Łokietka

      

      

      

      

     +

     - tłumaczy, dlaczego koronacja Władysława Łokietka miała tak duże znaczenie dla Polski

      

      

      

      

     +

     - ocenia politykę prowadzoną przez Krzyżaków oraz ich działalność
     na podbitych terenach

      

      

      

      

     +

     - pozyskuje z różnych źródeł informacje o zamku w Malborku

      

      

      

      

     +

     - umieszcza na linii chronologicznej daty: koronacji Kazimierza Wielkiego, założenia Akademii Krakowskiej, wygaśnięcia dynastii Piastów w państwie polskim

      

     +

      

      

      

     - wskazuje na mapie Kraków oraz obszar Królestwa Polskiego za panowania Kazimierza Wielkiego

      

     +

      

      

      

     - tłumaczy, dlaczego królowi Kazimierzowi nadano przydomek Wielki

     +

      

      

      

      

     - wyjaśnia sens powiedzenia: Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą,
     a zostawił murowaną

      

     +

      

      

      

     - opowiada o uczcie u Wierzynka

      

      

     +

      

      

     - ocenia, czy ostatniemu władcy z dynastii Piastów słusznie nadano przydomek Wielki

      

      

     +

      

      

     - omawia politykę wewnętrzną i zewnętrzną Kazimierza Wielkiego

      

      

      

     +

      

     - porównuje sposoby prowadzenia polityki zagranicznej stosowane przez Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego

      

      

      

      

     +

     - umieszcza na linii chronologicznej daty: zawarcia unii polsko-litewskiej
     w Krewie, bitwy pod Grunwaldem, podpisania I i II pokoju toruńskiego

      

      

     +

      

      

     - wskazuje na mapie Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie

     +

      

      

      

      

     - wymienia zasługi Jadwigi dla kultury polskiej

     +

      

      

      

      

     - przedstawia okoliczności objęcia polskiego tronu przez Jadwigę

      

     +

      

      

      

     - podaje przyczyny i skutki zawarcia unii polsko-litewskiej w Krewie

      

      

     +

      

      

     - określa na podstawie drzewa genealogicznego pokrewieństwo łączące przedstawicieli dynastii Piastów i Andegawenów

      

      

      

     +

      

     - omawia przebieg bitwy pod Grunwaldem

      

      

     +

      

      

     - wymienia najważniejsze dokonania Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka

      

      

     +

      

      

     - tłumaczy, jakie znaczenie miało dla Polski odzyskanie Pomorza Gdańskiego w 1466 roku

      

      

      

     +

      

     - porównuje przebieg dwóch wojen polsko-krzyżackich w XV wieku i ocenia znaczenie tych konfliktów w polskiej historii

      

      

      

      

     +

     - opowiada, czym zajmują się współczesne bractwa rycerskie

      

      

      

      

     +

     IV. Europejczycy odkrywają świat

     K

     P

     R

     D

     W

      

      

     Wiadomości

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     - rozumie przełomowe znaczenie roku 1492 w dziejach Europy i świata

     +

      

      

      

      

     - wie, jaką rolę w okresie wielkich odkryć geograficznych odegrał Krzysztof Kolumb

     +

      

      

      

      

     - podaje przyczyny odkryć geograficznych w XV i XVI stuleciu

      

     +

      

      

      

     - wyjaśnia znaczenie terminów: karawela, Nowy Świat, Indianie, broń palna, konkwistador

      

     +

      

      

      

     - zna najważniejsze dokonania Bartłomieja Diaza, Vasco da Gamy i Ferdynanda Magellana

      

      

     +

      

      

     - wymienia skutki odkryć geograficznych dla mieszkańców Europy i Ameryki

      

      

     +

      

      

     - wie, kim byli Hernan Cortez i Francisco Pizarro

      

      

      

      

     +

     - zna datę wynalezienia ruchomej czcionki przez Jana Gutenberga

      

      

      

     +

      

     - tłumaczy, na czym polegało przełomowe odkrycie Mikołaja Kopernika

     +

      

      

      

      

     - wie, dlaczego Leonarda da Vinci zalicza się do czołowych postaci epoki renesansu

      

      

     +

      

      

     - wyjaśnia znaczenie terminów renesans humanizm

      

      

     +

      

      

     - rozumie myśl Terencjusza: Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce

      

      

      

     +

      

     - podaje przykłady najważniejszych dzieł renesansowych

      

      

      

     +

      

     - wie, skąd współcześnie czerpiemy wiedzę o Wszechświecie

      

      

      

      

     +

     - zna teorie dotyczące tego, kto dotarł do Ameryki przed 1492 rokiem

      

      

      

      

     +

     Umiejętności

     - umieszcza na linii chronologicznej datę odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

     +

      

      

      

      

     - pokazuje na mapie trasę pierwszej wyprawy dalekomorskiej Krzysztofa Kolumba

     +

      

      

      

      

     - wskazuje na mapie lądy odkryte w XV i XVI wieku przez Europejczyków oraz trasy wypraw odkrywczych podjętych przez Bartłomieja Diaza, Vasco da Gamę i Ferdynanda Magellana

      

      

     +

      

      

     - opowiada, co wydarzyło się w roku 1492, używając terminów: karawela, Nowy Świat, Indianie, broń palna

      

     +

      

      

      

     - wyjaśnia, dlaczego Kolumb nazwał mieszkańców Ameryki Indianami

      

      

     +

      

      

     - tłumaczy na podstawie tekstu źródłowego, w jaki sposób Krzysztof Kolumb zdobył zaufanie Indian

      

      

      

     +

      

     - opisuje wygląd XV-wiecznego okrętu

      

      

      

     +

      

     - charakteryzuje życie na statku w XV wieku

      

      

      

     +

      

     - wyjaśnia, jak średniowieczni mieszkańcy Europy wyobrażali sobie świat

      

      

      

     +

      

     - tłumaczy, jaki wpływ miały odkrycia geograficzne na wyobrażenia ludzi o świecie

      

      

      

     +

      

     - ocenia znaczenie wypraw odkrywczych dla Europejczyków i ludów zamieszkujących Amerykę

      

      

      

      

     +

     - formułuje wnioski dotyczące niewolnictwa i wyraża swoją opinię na ten

     temat

      

      

      

      

     +

     - pozyskuje z różnych źródeł informacje o Krzysztofie Kolumbie oraz tworzy notatkę na temat tej postaci

      

      

      

      

     +

     - tłumaczy teorię Mikołaja Kopernika w kontekście powiedzenia: Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię

     +

      

      

      

      

     - opowiada o życiu Mikołaja Kopernika, używając wyrażeń: uczony, astronom, odkrycie naukowe

      

     +

      

      

      

     - omawia różnice w postrzeganiu ludzkiego życia w średniowieczu i renesansie

      

      

     +

      

      

     - rozpoznaje charakterystyczne cechy budowli renesansowych

      

      

     +

      

      

     - ocenia wpływ wynalazku Jana Gutenberga na zmianę światopoglądu ludzi
     na przełomie średniowiecza i renesansu

      

      

      

      

     +

     - sporządza notatkę na temat wybranego twórcy renesansowego na podstawie zgromadzonych informacji

      

      

      

      

     +

     V. W Rzeczypospolitej szlacheckiej

     K

     P

     R

     D

     W

      

      

      

     Wiadomości

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     - wyjaśnia znaczenie terminów: dwór, paź, komnata, arras

     +

      

      

      

      

     - zna datę hołdu pruskiego

      

      

     +

      

      

     - wie, którzy władcy panowali w Rzeczypospolitej w okresie rozkwitu polskiej kultury

     +

      

      

      

      

     - wymienia najważniejszych przedstawicieli polskiego renesansu

      

     +

      

      

      

     - wie, dlaczego Mikołaj Rej i Jan Kochanowski należą do najważniejszych twórców w historii literatury polskiej

      

      

     +

      

      

     - omawia zasługi ostatnich Jagiellonów dla rozwoju kultury polskiej

      

      

     +

      

      

     - podaje przykłady budowli renesansowych w Polsce

      

      

      

     +

      

     - wyjaśnia znaczenie terminów: sejm, sejmik, pospolite ruszenie, szlachta, przywilej, poseł, herb

      

     +

      

      

      

     - tłumaczy, dlaczego rycerstwo przekształciło się w szlachtę

      

     +

      

      

      

     - wie, na czym polegała uprzywilejowana pozycja szlachty w Rzeczypospolitej

      

      

     +

      

      

     - wymienia prawa i obowiązki szlachty

      

      

     +

      

      

     - rozumie znaczenie terminu demokracja szlachecka

      

     +

      

      

      

     - wyjaśnia, w jaki sposób obradował sejm walny

      

      

      

     +

      

     - dostrzega wpływ nadawania szlachcie kolejnych przywilejów na pozycję tej grupy w państwie oraz osłabienie władzy królewskiej

      

      

      

     +

      

     - zna datę zatwierdzenia uchwały nihil novi

      

      

      

     +

      

     - wymienia elementy, z których składał się herb szlachecki

      

      

      

     +

      

     - wyjaśnia znaczenie terminów: folwark, pańszczyzna, kmiecie

      

      

      

      

     +

     - wie, jakie znaczenie miał spław wiślany dla rozwoju handlu zbożem
     w XVI wieku

     +

      

      

      

      

     - omawia funkcje poszczególnych zabudowań gospodarczych wchodzących
     w skład folwarku szlacheckiego

      

     +

      

      

      

     - tłumaczy, jaką rolę pełnił Gdańsk w XVI-wiecznym handlu zbożem

      

      

     +

      

      

     - wymienia przywileje szlacheckie ograniczające wolność osobistą chłopów

      

      

     +

      

      

     - zna datę uchwalenia unii polsko-litewskiej w Lublinie

      

      

      

      

     +

     - podaje najważniejsze postanowienia unii lubelskiej

     +

      

      

      

      

     - omawia przyczyny i skutki zawarcia unii lubelskiej

      

     +

      

      

      

     - wymienia narodowości żyjące na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów

      

      

     +

      

      

     - wie, na czym polegała tolerancja religijna w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej

      

      

      

     +

      

     - zna prawa, które konfederacja warszawska gwarantowała szlachcie

      

      

     +

      

      

     - tłumaczy, czym była reformacja

      

      

     +

      

      

     - wyjaśnia znaczenie terminów: elekcja, pole elekcyjne, koronacja

      

      

      

     +

      

     - zna datę pierwszej wolnej elekcji

     +

      

      

      

      

     - wie, jak nazywał się pierwszy polski władca elekcyjny

      

     +

      

      

      

     - wymienia postanowienia Artykułów henrykowskich

      

     +

      

      

      

     - tłumaczy, na czym polegała zasada liberum veto

      

      

      

     +

      

     - zna przyczyny kryzysu państwa polsko-litewskiego w XVII wieku

      

     +

      

      

      

     - wie, dlaczego Stefana Czarnieckiego i Jana III Sobieskiego uznaje się
     za bohaterów narodowych

      

      

     +

      

      

     - rozumie znaczenie terminu potop szwedzki

     +

      

      

      

      

     - wyjaśnia, na czym polegała wojna podjazdowa

     +

      

      

      

      

     - podaje najważniejsze przyczyny i skutki wojen polsko-szwedzkich
     i polsko-tureckich w XVII wieku

      

      

     +

      

      

     - zna główne przyczyny i skutki wojen polsko-moskiewskich w XVII stuleciu

      

      

      

     +

      

     - wymienia nazwy współczesnych państw, które leżą na terytorium dawnej Rzeczypospolitej

      

      

      

      

     +

     - tłumaczy, jakie ślady potęgi dawnej Rzeczypospolitej można odnaleźć
     na terytorium współczesnej Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy

      

      

      

      

     +

     - podaje przykłady dzieł sztuki nawiązujących do wydarzeń z XVI-
     i XVII-wiecznej historii Rzeczypospolitej

      

      

      

      

     +

     - zna dzieje dzwonu Zygmunt

      

      

      

      

     +

     - umieszcza na linii chronologicznej datę złożenia hołdu pruskiego

      

      

      

      

     +

      

      

     Umiejętności

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     - ocenia znaczenie hołdu pruskiego w dziejach Rzeczypospolitej

      

     +

      

      

      

     - określa, jaki wpływ na rozwój sztuki renesansowej w Polsce miała kultura włoska

      

      

      

      

     +