• Wymagania z historii dla kl VI.

    • Wymagania programowe

     dla klasy VI szkoły podstawowej według programu Nowej Ery     Badana czynność uczniów

     Poziomy wymagań


     K

     P

     R

     D

     W

     1. U PROGU CZASÓW NOWOŻYTNYCH

     1. Wiadomości

     A

      pamięta datę: 1492

      pamięta daty: 1519-1522, 1517, 1569

      pamięta daty: 1525, 1572

      zna postaci: Krzysztof Kolumb, Ferdynand Magellan, Amerigo Vespucci, Leonardo da Vinci, Marcin Luter, Zygmunt Stary, Zygmunt August, Bona Sforza, Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Mikołaj Kopernik

      zna postaci: Vasco da Gama, Michał Anioł, Rafael Santi, Jan Kalwin, Henryk VIII

      zna postaci: Jan Zamoyski, Bernardo Morando, Henryk Walezy, Stefan Batory

     B

      rozumie pojęcia: kompas, busola, karawela, kolonia, humanizm, renesans, reformacja, tolerancja, szlachta

      rozumie pojęcia: Nowy i Stary Świat, protestantyzm, heretyk, arras, przywilej, magnateria, stan

      rozumie pojęcia: ekumenizm, mecenas, sejm walny, demokracja szlachecka, indeks ksiąg zakazanych, Rzeczpospolita Obojga Narodów

      wymienia przyczyny i skutki odkryć geograficznych

      wyjaśnia, dlaczego Marcin Luter wystąpił przeciwko Kościołowi katolickiemu

      omawia wkład ostatnich Jagiellonów w rozwój kultury

      omawia wpływ przywilejów na umocnienie szlachty w państwie
     II.Umiejętności

     C

      umie przedstawić przebieg najważniejszych wypraw odkrywczych

      umieszcza postaci i wydarzenia na osi czasu

      określa, na czym polegały zmiany w życiu ludzi w epoce renesansu

      porównuje poglądy humanistów i myślicieli średniowiecza

      wskazuje skutki reformacji i próby przywrócenia jedności chrześcijan

      wyjaśnia twierdzenie „Polska państwem bez stosów"

      wskazuje granicę Polski w XVI w.

      dostrzega rolę wybitnych twórców nie tylko w kontekście kultury polskiej, ale także europejskiej

      przedstawia pozycję stanów w Polsce szlacheckiej

      opowiada o roli regionu w Rzeczpospolitej w wymienionym okresie

      korzysta z różnorodnych źródeł historycznych
     II. BAROK PEŁEN KONTRASTÓW

     I. Wiadomości

     A

      pamięta daty: 1596, 1655-1660, 1683

      pamięta datę: 1605

      pamięta datę: 1648

      zna postaci: Stefan Czamiecki, Jan III Sobieski

      zna postaci: Galileusz, Newton, Jan Sebastian Bach, Stefan Batory

      zna postaci: Kartezjusz, przeor Augustyn Kordecki

      zna postaci: Stanisław Żółkiewski, Jan Karol Chodkiewicz, Bohdan Chmielnicki     B

      rozumie pojęcie: barok

      rozumie pojęcia: opera, husaria, potop szwedzki

      rozumie pojęcia: piechota wybraniecka, odsiecz

      rozumie pojęcia: empiryzm, racjonalizm, pospolite rusze nie, sarmatyzm, żupan, kontusz

      wymienia przyczyny wojen z sąsiadami

      omawia wpływ wojen na sytuację polityczno-gospodarczą Polski w XVII w.

      charakteryzuje wpływ sztuki baroku na ożywienie uczuć religijnych

      wyjaśnia wpływ odkryć i wynalazków na poszerzenie wiedzy człowieka o świecie

      wskazuje kontrasty życia codziennego doby baroku
     II.Umiejętności

     C

      analizuje źródła ikonograficzne i omawia cechy architektury i sztuki barokowej

      wskazuje zabytki barokowe w regionie

      porównuje i wskazuje różnice w budowlach barokowych i renesansowych

      wskazuje na mapie państwa, z którymi prowadziliśmy wojny w XVII w.

      wskazuje na mapie miejsca bitew

      wskazuje na mapie i omawia zmiany granic Polski w wyniku wojen w XVII w.

      potrafi umieścić na osi czasu daty najważniejszych bitew w XVII w.

      potrafi opowiedzieć o walkach, w czasie powstania Chmielnickiego i potopu szwedzkiego, związanych z regionem

      potrafi rozpoznać strój szlachecki

      potrafi opisać strój szlachecki

      potrafi sporządzić biogram wybranego dowódcy polskiego z XVI-XVII w.


     III. MYŚLICIELE PROPONUJĄ ZMIANY

     1. Wiadomości

     A

      pamięta daty: 1772, 1793, 1795

      pamięta daty: 1788-1792, 1794

      pamięta daty: 4 lipca 1776, 14 lipca 1789

      zna postaci: Tadeusz Kościuszko, Stanisław August Poniatowski

      zna postaci: Monteskiusz, Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, Stanisław Konarski, Tadeusz Rejtan, Katarzyna II

      zna postaci: Wolter, Mozart, Beethoven, Waszyngton, Jan Kiliński, Bartosz Głowacki

      zna postaci: Kazimierz Pułaski, Beniamin Franklin

     B

      rozumie pojęcia: trójpodział władzy, konstytucja, liberum veto

      rozumie pojęcia: Komisja Edukacji Narodowej, insurekcja, encyklopedyści, absolutyzm, kosynierzy

      rozumie pojęcia: oświecenie, rewolucja, płodozmian

      omawia wpływ odkryć i wynalazków na poszerzenie wiedzy człowieka o świecie

      wyjaśnia, na czym opierał się trójpodział władzy Monteskiusza

      omawia przyczyny i skutki rewolucji francuskiej

      omawia przyczyny i skutki wojen o niepodległość kolonii angielskich

      omawia rolę króla w rozwoju oświaty i kultury w XVIII w. w Polsce

      dostrzega istotę reform proponowanych przez twórców Konstytucji 3 maja

      dostrzega przyczyny wybuchu powstania kościuszkowskiego

      dostrzega przyczyny upadku Rzeczpospolitej

     II.Umiejętności

     C D

      potrafi wskazać na mapie Stany Zjednoczone i Francję

      potrafi wskazać na mapie etapy rozbiorów Polski

      na podstawie różnych źródeł informacji uzupełnia wiedzę o wybitnych przedstawicielach epoki

      potrafi ocenić wpływ idei oświecenia na ustrój współczes nych państw

      potrafi opowiedzieć o obiadach czwartkowych, analizując tekst źródłowy

      potrafi dostrzec znaczenie konstytucji majowej dla państwa polskiego

      potrafi umieścić na osi czasu najważniejsze wydarzenia XVIII w.

      potrafi wskazać wkład Polaków w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych

      umie uporządkować wydarzenia z dziejów regionu i połą czyć je z wydarzeniami z dziejów Polski i Europy


     ■ ■     IV. WIELKIE ZMIANY CYWILIZACYJNE XIX W.


     A

      pamięta datę: 1797

      pamięta daty: 29 listopada 1830, 1830-1831, 1863

      pamięta daty: 1807, 1809, 1848

      pamięta datę: 1846

      zna postaci: Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki

      zna postaci: Maria Skłodowska-Curie, Napoleon, książę Józef Poniatowski, polscy twórcy kultury romantyzmu i okresu pozytywizmu

      zna postaci: Pasteur, Bell, Edison, Roentgen, Watt, Józef Bem, Drzymała     I. Wiadomości

     B

      rozumie pojęcia: fabryka, germanizacja, rusyfikacja, powstanie, Legiony Polskie

      rozumie pojęcia: rewolucja przemysłowa, uwłaszczenie, równouprawnienie, emigracja, zsyłka

      rozumie pojęcia: burżuazja, proletariat, urbanizacja, Wiosna Ludów, autonomia, rugi pruskie

      rozumie pojęcie: praca organiczna

      omawia główne przyczyny wybuchu rewolucji przemysłowej i skutki

      omawia główne przyczyny Wiosny Ludów

      wie, jakich praw i dlaczego domagało się społeczeństwo XIX w.

      omawia wpływ osiągnięć naukowo-technicznych na warunki życia ludzi

      wie, z czego wynikały różnice w rozwoju gospodarczym poszczególnych zaborów

      wie, dlaczego Polacy podejmowali walkę o wolność i zachowanie polskości w XIX w.

      wie, jakie konsekwencje ze strony zaborców ponosili Polacy w wyniku powstań

      rozumie znaczenie hasła „za naszą i waszą wolność"

      wie, w jaki sposób zaborcy realizowali politykę wynarada wiania Polaków

     II.Umiejętności

     C D

      wskazuje na mapie granice Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego

      wskazuje na mapie państwa biorące udział w Wiośnie Ludów

      wskazuje na mapie obszary objęte polskimi powstaniami narodowymi

      na osi czasu umieszcza wyżej wymienione wydarzenia

      wskazuje na mapie państwa, w których nastąpił rozwój przemysłu

      przedstawia zmiany, jakie nastąpiły na wsi polskiej po przejściu z trójpolówki na płodozmian

      opowiada o zmianach w wyglądzie miast w XIX w. w wyniku rozwoju przemysłu

      opowiada, jak warunki życia ludzi zmieniają się w wyniku rozwoju cywilizacji

      wykonuje słownik wynalazków, które uczyniły życie ludzi wygodniejszym

      porównuje warunki życia w poszczególnych zaborach

      uzasadnia, dlaczego Kraków był centrum kultury polskiej w XIX w.

      określa, pod jakim zaborem znajdowała się miejscowość,

     w której mieszka

      analizuje przyczyny klęsk powstań narodowych

      łączy historię najbliższej okolicy z polskimi powstaniami narodowymi

      ocenia zasługi twórców kultury w umacnianiu polskości

     V. MIĘDZY DEMOKRACJĄ A DYKTATURĄ


     1

     K

     P

     R

     D

     W

     1. Wiadomości

     A

      pamięta daty: 1914, 11 XI 1918, 15 VIII 1920,

     1 września 1939, 171X1939, 8 V 1945

      pamięta daty: 1917, 1919-1921, 1 VIII 1944, 1981, 1989

      pamięta daty: 1922, 1933, 6 IX 1945, 1956, 1968, 1980

      pamięta daty: 1949, 1955

      zna postaci: Józef Pilsudski, Hitler, Stalin, Lech Wałęsa,

     Jan Paweł II

      zna postaci: Lenin, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Władysław Sikorski

      zna postaci: Benito Mussolini, Tadeusz Mazowiecki, Michaił Gorbaczow

     B

      rozumie pojęcia: dyktatura, obóz koncentracyjny, okupant

      rozumie pojęcia: ententa, państwa centralne, komunizm

     faszyzm, koalicja antyhitlerowska, bomba atomowa, NATO,

     Układ Warszawski

      rozumie pojęcia: bolszewicy, plebiscyt, nazizm, stalinizm, żelazna kurtyna

      rozumie pojęcia: swastyka, zimna wojna

      rozumie pojęcie: Generalna Gubernia

      wymienia przyczyny wybuchu I wojny światowej i jej skutki

      omawia, na jakich zasadach opierał się ustrój wprowadzony

     w Rosji w 1917 r.

      wyjaśnia znaczenie działalności i walk Polaków dla odzyskania niepodległości

      wyjaśnia, dlaczego 11 XI i 15 VIII są obchodzone jako święta państwowe

      omawia różnice między państwem demokratycznym a totalitarnym      omawia niebezpieczeństwa wynikające z poglądów skrajnie nacjonalistycznych

      wyjaśnia zagrożenie dla Polski wynikające z polityki ZSRR i Niemiec

      wyjaśnia przyczyny wybuchu II wojny światowej

      wyjaśnia przyczyny wybuchu powstania warszawskiego

      wyjaśnia skutki II wojny światowej

      wyjaśnia, dlaczego doszło do podziału Europy po II wojnie światowej

      wskazuje zagrożenia wynikające z wyścigu zbrojeń

      wyjaśnia, dlaczego w Polsce wielokrotnie dochodziło do wystąpień przeciwko władzy

      wyjaśnia, na czym polegało przełomowe znaczenie wydarzeń z 1989 r.
     II.Umiejętności

     C

      potrafi zaznaczyć na osi czasu daty wyżej wymienionych wydarzeń

      wskazuje na mapie państwa biorące udział w I i II wojnie światowej

      wskazuje na mapie granice Polski po I i II wojnie światowej

      wykonuje mapkę miejsc pamięci narodowej związanych z walką i męczeństwem Polaków w II wojnie światowej

      sporządza kalendarium II wojny światowej z uwzględnieniem udziału Polaków w walkach na frontach II wojny światowej

      omawia formy terroru stosowane przez okupantów na ziemiach polskich

      podaje przykłady wrogości między ZSRR i USA

      przedstawia wybrane przykłady z życia państw komunistycznych

      wskazuje na mapie państwa demokracji ludowej

      wskazuje na mapie państwa, w których obalono komunizm i państwa powstałe po upadku komunizmu     VI. DOBRODZIEJSTWA I PRZEKLEŃSTWA CYWILIZACJI


     1

     K

     P

     R

     D

     W

     I. Wiadomości.

     A


      pamięta datę: 1969

      pamięta daty: 1918-1939, 20-lecie międzywojenne

      zna postaci: polskich noblistów, prezydentów Polski

      zna przedstawicieli okresu międzywojennego, okresu wojny i okupacji, okresu powojennego

      zna polskich sportowców (medalistów, olimpijczyków)     B

      rozumie pojęcia: analfabetyzm, bezrobocie, PRL

      rozumie pojęcia: mniejszość narodowa, broń masowej zagłady, cenzura

      rozumie pojęcia: COP, Liga Narodów, penicylina

      omawia wpływ powszechnego nauczania na zmniejszenie analfabetyzmu

      omawia znaczenie reform dla odrodzonego państwa

      omawia wkład Polaków w odbudowę zniszczonego kraju

      rozumie, że postęp techniczny może szkodzić i służyć człowiekowi

     II.Umiejętności

     C

      umie pokazać na mapie ziemie zamieszkiwane przez mniejszości narodowe

      umie wykonać wykres przedstawiający skład procentowy mniejszości narodowych

      potrafi, na podstawie zebranego materiału, scharakteryzować przemiany w życiu codziennym dotyczące omawianego okresu

      potrafi sporządzić biogram wybranej postaci omawianego okresu

      dostrzega dodatnie i ujemne strony życia codziennego w Polsce Ludowej

      odszukuje i wskazuje „ślady Polski Ludowej" w lokalnym środowisku
     VII. W STRONĘ DEMOKRACJI I DOBROBYTU

     I. Wiadomości     A

      pamięta daty: 1997, 1999


     B

      rozumie pojęcia: obywatel, gmina, wójt, burmistrz, prezy dent, radny

      rozumie pojęcia: województwo, powiat, samorząd terytorial ny, Unia Europejska

      rozumie pojęcia: euro, ONZ

      rozumie, na czym polegają kompetencje lokalnych instytucji władzy

      rozumie, dlaczego należy okazywać szacunek symbolom narodowym

      rozumie istotę zmian w gospodarce polskiej po 1989 roku

      rozumie główne cele i zadania Unii Europejskiej

      rozumie, dlaczego organizacje i wybitne jednostki działają w obronie praw człowieka

      rozumie, co to znaczy być członkiem lokalnej społeczności
     | II.Umiejętności

     C

      umie, na podstawie tekstu konstytucji, opowiedzieć o prawach i obowiązkach obywatela

      umie określić administracyjne położenie swojej miejscowości

      potrafi określić korzyści wynikające z przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej

      potrafi wskazać na mapie siedzibę i państwa należące do Unii Europejskiej

      potrafi wskazać na mapie państwa kandydujące do Unii Europejskiej

      określa swoje prawa i obowiązki